Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: POZ – nowi świadczeniodawcy

23.11.2015

Komunikat dla świadczeniodawców
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego

DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW !

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie art. 159 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U.08.164.1027z późn. zm.)
w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2016 w przedmiocie;

 • Świadczenia lekarza POZ,
 • Świadczenia pielęgniarki POZ,
 • Świadczenia położnej POZ, w tym – pod warunkiem spełnienia wymagań
  do realizacji – świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania
  i wychowania,
 • Świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

NOWI WNIOSKODAWCY

chcący rozpocząć realizację świadczeń w 2016 roku przygotowują wniosek
o zawarcie umowy zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
Rozdział 4- „Zawieranie umów w POZ”

W przypadku wnioskujących wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej – wniosek w wersji papierowej winien być podpisany przez wszystkich wspólników.

Do wniosku w formie pisemnej wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć:

 • wzór parafy i podpisu – załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Ponadto:

 • w przypadku spółek cywilnych należy dodatkowo dołączyć:
 • kopię umowy lub wyciąg ze wskazaniem osoby reprezentującej,
 • w przypadku składających wniosek na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w POZ należy dodatkowo złożyć:
 • kopię dokumentów rejestracyjnych ambulansów przedstawionych we wniosku,
 • w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 161c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku ze zm. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, niebędących świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów art. 5 pkt. 41 ustawy, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym przez właściwy urząd statystyczny, zawierające oznaczenie szczegółowe przedmiotu prowadzonej działalności;
 • oświadczenia o objęciu opieką zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
 • w przypadku składających wniosek na świadczenia pielęgniarki szkolnej należy dodatkowo złożyć:
 • aktualne na dzień złożenia wniosku informację o szkołach, z którymi zawarto porozumienie o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Kserokopie porozumień z dyrektorami szkół na podstawie, których świadczone są usługi pielęgniarek szkolnych.

Wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) oraz z ww. dokumentami należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym
z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przesyłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Opolski Oddział Wojewódzki  NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

            wterminie do dnia 10 każdego miesiąca.

Złożony prawidłowo wniosek rozpatrzony będzie w czasie umożliwiającym zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego.

Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy zobowiązani są do spełnienia warunków wymaganych dla realizacji świadczeń określonych w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t.),
 2. Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
  27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.