Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń

11.10.2017

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 z późn. zm.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.”

W związku z powyższym OOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie prawidłowej sprawozdawczości (tj. kompletnej, uwzględniającej wyniki prowadzonych na bieżąco weryfikacji) do dnia 18 października 2017 r.

Po tym dniu zostanie wykonany obraz bazy danych dla potrzeb analiz związanych z realizacją planu finansowego Oddziału za 2017 rok.