Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Nowy format komunikatu xml dot. KOLEJEK – obowiązuje od sprawozdań za październik 2010 (przesyłane do 10 listopada).

24.02.2015

Nowy format komunikatu xml dot. KOLEJEK – obowiązuje od sprawozdań za październik 2010 (przesyłane do 10 listopada) Wymaga dostosowania oprogramowania!

  • Zarządzenie Nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Zarządzenie Nr 45/2010/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący list oczekujących, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma po raz pierwszy zastosowanie do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w komunikacie dotyczącym października 2010 r.                   

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz.1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

Załączniki do zarządzenia nr 45/2010/DSOZ prezesa NFZ