Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Uwaga: listy oczekujących xml – zmiana formatu + zmiana w słowniku komórek

24.02.2015

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 107/2008/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. zmianie ulega komunikat xml dotyczacy  list oczekujacych przekazywanych od 01.12.2008r.

      W okresie przejsciowym możliwe będzie wczytanie również danych w poprzednim formacie aczkolwiek niezbędne jest przekazanie producentom Państwa oprogramowania wniosku o pilne dostosowanie go do nowych standardów.

Zarządzenie Nr 107/2008/DŚOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027) w związku z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 801) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 9/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących, wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
"§ 1a. Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący list oczekujących, stanowiący  załącznik nr 2 do zarządzenia.";

2) dotychczasowy załącznik do zarządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do  zarządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 2 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1) załącznik nr 1 do zarządzenia, o którym mowa § 1 pkt 2 ma zastosowanie do komunikatów sprawozdawczych przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia do 30 listopada 2008 r.;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia, o którym mowa § 1 pkt 3 ma zastosowanie do komunikatów sprawozdawczych przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 grudnia 2008 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

Załącznik do zarządzenia nr 107/2008/DSOZ prezesa NFZ – wersja .doc
Załącznik do zarządzenia nr 107/2008/DSOZ prezesa NFZ – wersja .pdf

2. Ponadto opublikowana została nowej wersja słownika komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących (Dodano komórką organizacyjną o kodzie 2501 – oddział/zespół chirurgii jednego dnia dla dzieci).

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż od okresu sprawozdawczego grudzień 2008 roku obowiązuje nowa wersja słownika komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących (wersja 1.10).

Różni się on od wersji 1.06 ww. słownika, opublikowanej na stronie internetowej w dniu 29 sierpnia 2008 roku, jedynie komórką organizacyjną o kodzie 2501 – oddział/zespół chirurgii jednego dnia dla dzieci, która w nowej wersji słownika została uwzględniona.

Słownik procedur medycznych i programów terapeutycznych (wersja 2.02) opublikowany na stronie internetowej w dniu 17 października 2008 roku nie uległ zmianie.

Słownik komórek – wersja obowiązująca od grudnia 2008 r.