Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Listy Oczekujących – zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

24.02.2015

Listy Oczekujących – zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML ( dotyczy zmian w sprawozdawczości począwszy od danych za luty 2012 wysyłanych w marcu 2012)

Treść archiwalna

Zarządzenie Nr 5/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 11 stycznia 2012 r.

zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący list oczekujących, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Z dniem 29 lutego 2012 r. traci moc zarządzenie Nr 45/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących z późn. zm.

§ 3.

Przepisy zarządzenia stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w komunikacie dotyczącym lutego 2012 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz.1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.