Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców dot. przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia

28.02.2020

Opolski OW NFZ informuje świadczeniodawców, którzy zgodnie z art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) zwrócili się do Dyrektora tut. Oddziału z wnioskiem o zgodę o przekazywanie danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia (dalej PWT) raz w tygodniu, iż ostateczny termin obowiązywania udzielonej zgody, o ile nie zaznaczono inaczej, upływa z dniem 29.02.2020 r.

W związku z powyższym, od 1.03.2020 r. wszyscy świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielenie świadczenia, z wyłączeniem świadczeniodawców wskazanych w art. 23 ust. 4 ustawy, są zobowiązani do przekazywania informacji o PWT każdego ich dnia roboczego.

 

Brak sprawozdawczości w ww. zakresie może skutkować wyciągnięciem przez tut. Oddział konsekwencji przewidzianych w umowie, włącznie z ewentualnym nałożeniem kary umownej.

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na długość okresu, jaki świadczeniodawcy otrzymali na dostosowanie systemów informatycznych oraz organizacji pracy placówek do realizacji obowiązku sprawozdawczego, dalsza prolongata zgody na przekazywanie danych o PWT raz w tygodniu może zostać udzielona jedynie w wyjątkowych sytuacjach i wymaga szczegółowego umotywowania wniosku.