Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Zasady prowadzenia list oczekujących po przerwie w udzielaniu świadczeń z powodu COVID-19

27.05.2020

W związku z zapytaniami i wątpliwościami świadczeniodawców, pojawiającymi się wobec planowanego wznowienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej po okresie ich zawieszenia w związku ze stanem epidemii, szczególnie w przypadku świadczeń zabiegowych w szpitalach, Opolski OW NFZ informuje, że w prowadzeniu list oczekujących na świadczenia należy stosować dotychczasowe przepisy, co oznacza grupowe przesunięcia w ramach wszystkich list oczekujących o czas przerwy w udzielaniu świadczeń z powodu COVID-19.

Przypominamy, że ustawodawca w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) wskazał sposób postępowania w różnych sytuacjach:

W ustępie 1, że świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W ustępie 8 – w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy także przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

W ustępie 9 w  przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

W ustępie 9 a – w przypadku, o którym mowa w ust. 9, świadczeniodawca może informować o możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorców oczekujących na udzielenie świadczenia wpisanych na tę listę, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. a 30. dniem liczonym od upływu terminu wyznaczonego dla świadczeniobiorcy, który nie stawił się u świadczeniodawcy w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej lub zrezygnował z udzielenia tego świadczenia, z uwzględnieniem kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

Należy również pamiętać, że ustawodawca w art. 20 w ustępie 5 ww. ustawy wskazał, że listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Wymienione przepisy określające tryb postępowania świadczeniodawcy znajdują zastosowanie w opisanej sytuacji, umożliwiając zmianę kolejności udzielania świadczeń pacjentom wpisanym na listy oczekujących.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów