Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Lista komórek organizacyjnych zobligowanych do sprawozdawczości list oczekujących (od okresu sprawozdawczego luty 2012)

24.02.2015

Lista komórek organizacyjnych zobligowanych do sprawozdawczości list oczekujących (od okresu sprawozdawczego luty 2012)

Objaśnienia:

Tło białe – komórki zobligowane do sprawozdawania 5 parametrów:

 • liczba oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • średni czas oczekiwania,
 • łączna liczba osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

Tło zielone – komórki zobligowane do sprawozdawania dodatkowo danych osobowych:

dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca:

 • identyfikator osoby oczekującej,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę wpisu na listę oczekujących,

dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym:

 • identyfikator osoby oczekującej,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę wpisu na listę oczekujących,
 • datę skreślenia z listy oczekujących,
 • kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących.

Poprzedni komunikat OOW

UWAGA! Poważne zmiany w sprawozdawczości kolejkowej w 2012 roku.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zmianie ulega zakres danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących. Nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca sprawozdawczego świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przesyłać następujące informacje w podziale na kategorie medyczne „przypadek pilny” i „przypadek stabilny” w odniesieniu do komórek organizacyjnych, procedur medycznych, programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących:

 1. liczbę oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 2. średni czas oczekiwania,
 3. łączną liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 4. liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 5. liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

Dodatkowo w przypadku list oczekujących na świadczenia wykazane w załączniku nr 3  do ww. rozp. MZ świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywać w podziale na kategorie medyczne „przypadek pilny” i „przypadek stabilny” następujące dane osobowe:

 1. dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca:

  1. identyfikator osoby oczekującej,
  2. imię (imiona) i nazwisko,
  3. data wpisu na listę oczekujących,
 2. dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym:
 3. identyfikator osoby oczekującej,
 4. imię (imiona) i nazwisko,
 5. data wpisu na listę oczekujących,
 6. data skreślenia z listy oczekujących,
 7. kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących.

            Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia aktualizacji ulegnie słownik komórek organizacyjnych, w przypadku których świadczeniodawcy powinni przekazywać informacje o liczbie osób oczekujących, liczbach osób skreślonych z listy oczekujących i średnim czasie oczekiwania. W stosunku do aktualnie obowiązującego słownika słownik komórek organizacyjnych obowiązujący w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zostanie rozszerzony o brakujące w obecnym słowniku komórki spośród komórek wykazanych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, a także o: pracownię tomografii komputerowej, pracownię tomografii komputerowej dla  dzieci i zakład medycyny nuklearnej dla dzieci. Słownik ten oraz słownik procedur medycznych, programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących zostaną opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej Centrali NFZ i OW NFZ wraz z komunikatem dla świadczeniodawców dotyczącym zmian w sprawozdawczości, jakie nastąpią od lutego 2012 r.
            Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu zgodnie z zawieranymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania za pośrednictwem modułu Kolejki oczekujących centralnego Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) list oczekujących na: zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka), endoprotezoplastykę stawu biodrowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, endoprotezoplastykę stawu kolanowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

           

Zwracamy uwagę, iż zmiany prawa wymagają poważnych modyfikacji w systemach informatycznych zarówno po Państwa jak i po naszej stronie. Należałoby powiadomić dostawców swojego oprogramowania o konieczności dostosowania aplikacji do zmian prawa. Zwracamy jednocześnie uwagę ze zakres sprawozdawanych danych nawet w wersji minimalnej wymaganej zmienionymi przepisami praktycznie oznacza konieczność stosowania pełnej informatyzacji list oczekujących i zapewnieniu ich integralności z danymi o realizacji świadczeń. Mając na uwadze realizację ww zadań prosimy o przygotowanie się do wdrożenia ww rozwiązań oraz monitorowanie naszych stron pod kątem aktualizacji pojawiających się w związku z wdrażanymi zmianami.


Poprzedni komunikat Centrali

Zmiany w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zmianie ulega zakres danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1273) od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywania komunikatem sprawozdawczym XML nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca sprawozdawczego następujących informacji w podziale na kategorie medyczne "przypadek pilny", "przypadek stabilny" w odniesieniu do komórek organizacyjnych, procedur medycznych, programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących:

 • liczbę oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • średni czas oczekiwania,
 • łączną liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

Wymieniona powyżej liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach jest wykorzystywana przy obliczaniu średniego czasu oczekiwania.

Dodatkowo w przypadku list oczekujących na świadczenia wykazane w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywać od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. z dokładnością do kategorii medycznej "przypadek pilny" i "przypadek stabilny" następujące dane:

dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca:

 • identyfikator osoby oczekującej,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę wpisu na listę oczekujących,

dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym:

 • identyfikator osoby oczekującej,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę wpisu na listę oczekujących,
 • datę skreślenia z listy oczekujących,
 • kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących.

Dodatkowych danych dotyczących osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca (patrz lista powyżej), świadczeniodawca nie będzie przekazywał, w przypadku gdy wykaże brak osób oczekujących, tj. sprawozda do wykazanych w załączniku nr 3 do przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia komórek organizacyjnych, na wykazane procedury medyczne, programy terapeutyczne liczby osób oczekujących zarówno zakwalifikowanych do kategorii medycznej "przypadek pilny" jak i "przypadek stabilny" równe 0.

W związku z przedstawionymi powyżej zmianami aktualizacji uległ słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. W stosunku do aktualnie obowiązującego słownika, słownik obowiązujący od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. został rozszerzony o brakujące w obecnym słowniku komórki spośród komórek wykazanych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, a także o: pracownię tomografii komputerowej, pracownię tomografii komputerowej dla dzieci i zakład medycyny nuklearnej dla dzieci.

W słowniku kolorem zaznaczono komórki organizacyjne, w przypadku których świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania dodatkowych danych dotyczących osób oczekujących, o których mowa powyżej. Ww. słownik oraz słownik procedur medycznych i programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących, będą obowiązywać od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. Słownik komórek organizacyjnych publikuje się poniżej, natomiast słownik procedur medycznych i programów terapeutycznych zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może zwolnić jednorazowo na czas określony, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące, świadczeniodawcę z obowiązku przekazywania dodatkowych danych o osobach oczekujących, tj. wykazów osób oczekujących i skreślonych z list oczekujących do komórek organizacyjnych, na procedury medyczne, programy terapeutyczne wykazane w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Powyższe oznacza, że świadczeniodawcy mogą być zwolnieni z przekazywania wykazów maksymalnie do okresu sprawozdawczego kwiecień 2012 r. włącznie. Należy zwrócić uwagę, że zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, nie dotyczy informacji o:

 • liczbie oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • średnim czasie oczekiwania,
 • łącznej liczbie osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbie osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbie osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje również, że zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeniodawcy są w dalszym ciągu zobowiązani do przekazywania za pośrednictwem udostępnionej przez oddziały wojewódzkie NFZ aplikacji list oczekujących na: zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka), endoprotezoplastykę stawu biodrowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, endoprotezoplastykę stawu kolanowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

Słownik komórek

Data: 09-12-2011
Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców