Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

LISTY OCZEKUJĄCYCH – zmiana sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania

24.02.2015

LISTY OCZEKUJĄCYCH – zmiana sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania

Komunikat dla świadczeniodawców – zmiana sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. ulega zmianie sposób obliczania średniego czasu oczekiwania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 159., poz. 1073) średni czas oczekiwania powinien być obliczony w oparciu o dane o osobach skreślonych z list oczekujących z powodu wykonania świadczenia w okresie ostatnich 6 miesięcy, a nie jak dotychczas w okresie 1 miesiąca, tj. miesiąca sprawozdawczego. Nowy wzór na obliczenie średniego czasu oczekiwania został przedstawiony w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. obowiązuje również nowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący list oczekujących, przyjęty zarządzeniem Nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r.