Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń opieki kompleksowej w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna

05.11.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI KOMPLEKSOWEJ
W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z NOWOTWOREM PIERSI (KON-Pierś),

UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)

OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
zaprasza

do składania wniosków o objęcie świadczeń opieki kompleksowej umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa opolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 128/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych oraz zarządzeniu nr 129/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 30 września 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej

w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, świadczeń opieki kompleksowej dostępne są w siedzibie  Opolskiego OW NFZ, adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, od dnia 05.11.2019 do dnia 10.11.2019 w godzinach 8.00 – 16.00 lub na stronie:

www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2019/leczenie-szpitalne www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/akty-prawne

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń opieki kompleksowej umową PSZ na 2020 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10-11-2019 roku.*

*Liczy się data -wpływu do kancelarii Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych..

Wnioskujący może złożyć w Opolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący

danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI KOMPLEKSOWEJ UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wzór wniosku o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego zabezpieczenia  świadczeń opieki zdrowotnej