POZ

POZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ w części dot. świadczeń:

 • świadczeń  nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ,
 • świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ,
 • świadczeń  nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w POZ,
 • świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w POZ,
 • świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w POZ

do aneksowania umów dot. w/w zakresów świadczeń na okres dwóch miesięcy tj. do dnia 28.02.2011 roku.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ w części dot. świadczeń:

 • świadczeń  nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ,
 • świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ,
 • świadczeń  nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w POZ,
 • świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w POZ,
 • świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w POZ

do aneksowania umów dot. w/w zakresów świadczeń na okres dwóch miesięcy tj. do dnia 28.02.2011 roku..
W celu dokonania w/w zmian w umowie należy w terminie do 15.12.2010 roku dostarczyć do tut. Oddziału NFZ:

 • wniosek aktualizacyjny o umowę w formie elektronicznej i papierowej sporządzony zgodnie z zapisami zarządzenia numer 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna. Wniosek w formie pisemnej powinien być uzupełniony o następujące dokumenty i oświadczenia:

  • oświadczenie wnioskującego tj. załącznik numer 12 do w/w zarządzenia – do pobrania,
  • kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy lub oświadczenie świadczeniodawcy, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniająca wymogi określone przez Fundusz zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.
  • w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy udzielone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 
  • kopie zawartych umów z podwykonawcami, gdy umowa dopuszcza zlecanie podwykonawcom realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (bez postanowień dotyczących finansowania) lub tez zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z wnioskodawcą. Zarówno umowa na podwykonawstwo, jak i zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z wnioskodawcą winny zawierać w swych postanowieniach zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli u podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu.
  • W przypadku gdy wnioskodawca nie korzysta z podwykonawców i samodzielnie realizuje świadczenia opieki zdrowotnej – oświadczenie o samodzielnym realizowaniu świadczeń,
  • wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego (do przyszłej umowy, zgodnie z zakresem świadczeń – załącznik nr 15 do zarządzenia nr 74/2010/DSOZ ),
  • w przypadku realizacji świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ na rzecz innych podmiotów poz – kserokopie podpisanych załączników nr 3 do Zarządzenia na okres 01.01.2011 do 28.02.2011 r. (oświadczenia o objęciu opieką)
  • w przypadku realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ w oparciu zawarta umowę o współpracy – kopia w/w umowy o współpracy
  • podpisany aneks przedłużający okres obowiązywania umowy

Ponadto przypominamy, że:

 • dołączone do wniosku kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu wnioskującego,
 • każda strona wniosku powinna być podpisana przez osobę uprawniona do składania oświadczeń w imieniu wnioskującego oraz opatrzona numerem kolejnym (dot. w/w wymóg również dokumentów wymienionych powyżej  składanych jako uzupełnienie wydruku wniosku- tj. wniosku w formie papierowej),
 • umieszczenie podpisanego wydruku wniosku oraz nośnika (opisanego wyrazem „wniosek”, danymi wnioskodawcy – nazwa i adres, oraz wskazanie świadczeń POZ będących przedmiotem wniosku) w odrębnej zaklejonej kopercie,
 • umieszczenie na kopercie lub paczce zawierającej wniosek wydruku komputerowego pod nazwą „Oznaczenie wniosku”, którego wzór stanowi załącznik numer 13 do w/w zarządzenie numer 74/2010/DSOZ

 

Opole, 2010-12-07
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej