POZ

POZ

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Numer 48/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31.08.2010 roku, które to zostało później zmienione Zarządzeniem Numer 60/2010/DSOZ istnieje obowiązek sprawozdawania wszystkich typów list aktywnych w ramach umowy, roku i okresu z jednej aplikacji (instalacji) świadczeniodawcy. Wobec powyższego począwszy od miesiąca listopada b.r. przed wysłaniem danych do weryfikacji list aktywnych należy scalić dane w jednej aplikacji i wysłać je do tu. Oddziału NFZ z jednej aplikacji (instalacji).

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu przekazuje poniżej stanowisko Centrali NFZ w sprawie czasookresu finansowania świadczeń POZ na podstawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w sytuacji zaprzestania udzielania przez nich świadczeń u świadczeniodawcy
Zobowiązanie Funduszu do finansowania świadczeń u świadczeniodawcy na podstawie deklaracji złożonych do osoby, które w trakcie realizacji umowy zaprzestały ich udzielania u danego świadczeniodawcy, jest zobowiązaniem umowy (§ 5 ust.3 umowy). Zatem termin jego obowiązywania jest tożsamy z terminem związania umową.

W celu zapewnienia równego traktowania świadczeniodawców, w sytuacji, gdy zmiana w wykazie personelu ma miejsce w końcowym okresie realizacji umowy, a świadczeniodawca zamierza kontynuować współpracę z Funduszem poprzez zawarcie umowy na kolejny okres, dopuszcza się przedłużenie czasookresu finansowania świadczeń na podstawie deklaracji wyboru złożonych na osobę, która zaprzestała udzielania świadczeń u danego świadczeniodawcy. W takiej sytuacji, świadczeniodawca powinien indywidualnie wystąpić do dyrektora oddziału Funduszu z prośba o ustalenie terminu, w którym dokona, w kontakcie ze świadczeniobiorcami, stosownych uzupełnień w zakresie dokumentów będących podstawą listy świadczeniobiorców wskazanej do Funduszu w celu bieżących rozliczeń realizacji umowy. Uzgodniony ze świadczeniodawca okres nie może być jednak dłuższy niż okres następnej umowy, którą Strony zamierzają się związać.

Opole, 2010-11-16
Źródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej