POZ

POZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu przekazuje poniżej wykładnię przepisów dot. ważności deklaracji wyboru

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu przekazuje poniżej wykładnię przepisów dot. ważności deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia:

Stosownie do zapisów art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. Nr164, poz. 1027, z późn. zm.) oświadczenia woli ubezpieczonych o wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, złożone przed dniem wejścia w życie w/w ustawy zachowują ważność. Powyższy przepis wszedł w życie 1.10.2004 roku. Oznacza to, że na mocy tego przepisu ważne oświadczenia woli ubezpieczonych (deklaracje wyboru) złożone przed dniem 01.10.2004 roku zachowały moc. Pociąga to za sobą fakt, iż ubezpieczony, który dokonał wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej poz, przez 01.10.2004 roku nie ma obowiązku wypełniania nowych deklaracji. Taki obowiązek powstaje dopiero, gdy ubezpieczony z własnej woli zechce dokonać zmiany. Powyższe powoduje, że wszystkie ważnie złożone od 1999 roku deklaracje wyboru świadczeniodawcy pozostają ważne i mogą być nadal podstawą do rozliczeń z płatnikiem.

Ponadto uzyskanie pełnoletniości przez świadczeniobiorcę, za którego deklarację wyboru złożyli wcześniej rodzice nie powoduje konieczności składania przez niego nowej deklaracji potwierdzającej dokonany uprzednio wybór lekarza poz. Świadczeniobiorca po uzyskaniu pełnoletniości może natomiast złożyć nową deklarację, jeżeli jest zainteresowany zmianą swojej sytuacji prawnej pod tym względem. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas utrzymuje się stan prawny ukształtowany mocą oświadczeń woli jego rodziców, złożonych w okresie małoletniości, co oznacza, że w stosunku do dziecka, które uzyskało pełnoletność aktualna jest deklaracja złożona przez jego rodziców