POZ

POZ

Komunikat dla Lekarzy i Pielęgniarek POZ

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, iż stosownie do zapisów § 12 ust.2 oraz § 16 ust. 2 zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: POZ (z późn. zm.) lekarz POZ/pielęgniarka POZ może tworzyć listę świadczeniobiorców tylko u jednego świadczeniodawcy POZ. Ponadto przypominamy, iż stosownie do zapisów § 8 ust. 3 i § 14 ust. 3 zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5.11.2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ (z późn.zm.) w przypadku lekarzy POZ i pielęgniarek POZ posiadających listy aktywne u więcej niż u jednego świadczeniodawcy realizującego umowy w rodzaju POZ roku deklaracje złożone przed dniem 01.01.2009 na liście aktywnej lekarza POZ/ pielęgniarki POZ, do której nie są już przyjmowani nowi świadczeniobiorcy zachowują ważność do czasu dokonania przez świadczeniobiorcę ponownego wyboru lekarza POZ/ pielęgniarki POZ, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2010 roku.,  z zastrzeżeniem ust. 4 § 8  i § 14 w/w zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5.11.2008 roku (z późn. zm.)