POZ

POZ

Ważności deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ składanych przez rodziców

03.03.2015

Ważności deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ składanych przez rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich po uzyskaniu przez te osoby pełnoletności

Ważności deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ składanych przez rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich po uzyskaniu przez te osoby pełnoletniości

 

Stosownie do pisma znak MZ-DS-OP-50-1607-24/AK/10 z dnia 5 marca 2010 roku Podsekretarza Stanu Pana Marka Twardowskiego Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje możliwość złożenia deklaracji wyboru lekarza POZ/pielęgniarki POZ/ położnej POZ nie tylko osobiście przez świadczeniobiorcę, ale również przez jego opiekuna prawnego. Opisana sytuacja będzie miała miejsce m.in. w przypadku, gdy świadczeniobiorcą będzie osoba niepełnoletnia. W/w ustawa nie nakłada na świadczeniobiorcę obowiązku potwierdzania, czy też składania nowej deklaracji wyboru w momencie uzyskania przez niego pełnoletniości. Deklaracja złożona wcześniej przez jego opiekuna ustawowego (rodzica, opiekuna)  zachowuje ważność do czasu złożenia przez niego nowej deklaracji wyboru w trybie określonym w art. 28 w/w ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.