POZ

POZ

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dot. wyposażenia gabinetów lekarskich w zestawy przeciwwstrząsowe

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż stosowne do stanowiska Ministerstwa Zdrowia wyrażonego w piśmie znak MZ-DS.-079-2294-325/AK/09 z dnia 04.12.2009 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2002 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U. nr 236, poz. 2000, z późn. zm.) zawiera bardzo szeroki zestaw produktów leczniczych stosowanych do ratowania życia. Wobec powyższego, jeżeli odrębne przepisy prawa nie określają jednoznacznie, że wszystkie wymienione w w/w rozporządzeniu leki muszą być na wyposażeniu placówki udzielającej świadczenia zdrowotne, możliwe jest dokonanie modyfikacji składu zestawu doraźnej pomocy oraz zestawu przeciwwstrząsowego. Czynnikiem warunkującym możliwość dokonania w/w zmian jest nie występowanie niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo pacjentów oraz nie przekroczenie wskazanej w załączniku do w/w rozporządzenia wielkości opakowań produktu. Każda modyfikacja     w ramach produktów leczniczych znajdujących się w załącznikach do w/w rozporządzenia powinna być odpowiednio umotywowana, a jej dokonanie nie może w żaden sposób narażać pacjentów na brak fachowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Dokonanie modyfikacji zestawu pomocy doraźnej oraz zestawu przeciwwstrząsowego- produktów bezpośrednio stosowanych u pacjentów – powinno uwzględniać:

  • rzeczywiste potrzeby wynikające z charakterystyki populacji obsługiwanej przez daną jednostkę udzielającą świadczeń zdrowotnych,
  • specjalizację i kwalifikacje zatrudnionych w konkretnym przypadku lekarz.