POZ

POZ

POZ- aneksowanie umów na rok 2010

03.03.2015

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – ANEKSOWANIE  umów na rok 2010

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu uprzejmie  informuje, że została udostępniona aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie elektronicznej aktualizacji na rok 2010 danych umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna dla świadczeniodawców realizujących w roku 2009 umowy w rodzaju POZ. 

Prosimy o zwrócenie uwagi, że przygotowane zostały odrębne definicje dla umów wygasających z dniem 31.12.2009 roku oraz dla umów  wygasających z dniem 31.12.2011 roku.

 

W celu aneksowania w/w umów na rok 2010 należy do dnia 23.12.2009 roku do siedziby tut. Oddziału NFZ dostarczyć:

 • wersję elektroniczną wniosku aktualizacyjnego,
 • wydruk elektronicznej  wersji wniosku,
 • aktualne dokumenty, o których mowa w § 41  zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa NF z dnia 3 listopada w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ ( w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2  data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosku),
 • załącznik nr 16 do w/w zarządzenia nr 72/2009/DSOZ tj. wniosek w sprawie rachunku bankowego w formie papierowej i elektronicznej poprzez Portal Świadczeniodawcy,
 •  w przypadku świadczeniodawców z terminem obowiązywania umów do 31.12.2009 roku – oświadczenie/ zgoda na przedłużenie terminu obowiązywania umowy do dnia 31.12.2010 roku,
 • w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia lekarza POZ/ pielęgniarki POZ dla podopiecznych DPS lub placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych dodatkowo porozumienie zawarte z dyrektorami w/w placówek dot. współpracy w zakresie realizacji świadczeń dla w/w świadczeniobiorców oraz załącznik nr 4 do w/w zarządzenia Prezesa NFZ,
 • w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia pielęgniarki szkolnej dodatkowo porozumienia z dyrektorami szkół objętymi opieką  o współpracy oraz załącznik nr 7 do w/w zarządzenia,
 • w przypadku świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie opieki całodobowej w POZ dodatkowo  oświadczenia o objęciu opieką – załącznik nr 8 do w/w zarządzenia Prezesa NFZ  oraz w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ zawarte porozumienia o współpracy

Ponadto przypominamy, iż wniosek aktualizacyjny powinien być sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w § 42, § 43 i § 44 w/w zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 3.11.2009 roku

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – ZAWIERANIE NOWYCH  umów na rok 2010

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu uprzejmie  informuje, że została udostępniona aplikacja umożliwiająca  sporządzenie elektronicznej wersji wniosku o zawarcie umów z terminem obowiązywania od 01.01.2010 roku  

Prosimy o zwrócenie uwagi, że przygotowane zostały odrębne definicje dla wnioskodawców starających się o zawarcie nowych umów obowiązujących od 01.01.2010  roku.

 

W celu zawarcia umowy na rok 2010 z terminem obowiązywania umowy od 01.01.2010 roku należy do dnia 18.12.2009 roku do siedziby tut. Oddziału NFZ dostarczyć:

 • wersję elektroniczną wniosku,
 • wydruk elektronicznej  wersji wniosku,
 • dokumenty, o których mowa w § 41  zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ ( w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2  data wystawienia, nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosku),
 • załącznik nr 16 do w/w zarządzenia nr 72/2009/DSOZ tj. wniosek w sprawie rachunku bankowego w formie papierowej i elektronicznej poprzez Portal Świadczeniodawcy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób wskazanych we wniosku jako realizatorzy świadczeń,
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do pomieszczeń, w których będą wykonywane świadczenia,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów lokalowych i sanitarnych pomieszczeń, w których będą udzielane świadczenia,
 •  w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia lekarza POZ/ pielęgniarki POZ dla podopiecznych DPS lub placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych dodatkowo porozumienie zawarte z dyrektorami w/w placówek dot. współpracy w zakresie realizacji świadczeń dla w/w świadczeniobiorców oraz załącznik nr 4 do w/w zarządzenia Prezesa NFZ,
 • w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia pielęgniarki szkolnej dodatkowo porozumienia z dyrektorami szkół objętymi opieką  o współpracy oraz załącznik nr 7 do w/w zarządzenia,
 • w przypadku świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie opieki całodobowej w POZ dodatkowo  oświadczenia o objęciu opieką – załącznik nr 8 do w/w zarządzenia Prezesa NFZ  oraz w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ zawarte porozumienia o współpracy

Wnioski o zawarcie umów w POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego  do 10 dnia każdego miesiąca. Złożone prawidłowo wnioski w/w terminie rozpatrzone będą w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego.

Ponadto przypominamy, iż wniosek powinien być sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w § 42, § 43 i § 44 w/w zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 3.11.2009 roku