POZ

POZ

Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców

03.03.2015

W związku z napływającymi informacjami od œwiadczeniobiorców dotyczącymi braku możliwoœci ustalenia kolejnoœci udzielania œwiadczenia zdrowotnego na podstawie zgłoszeń œświadczeniobiorców (lista oczekujących) z uwagi na brak informacji o poziomie finansowania w poszczególnych rodzajach œwiadczeń w roku 2010 – Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż stosownie do obowiązujących przepisów:

  • art.10f ust. 1 ustawy z dnia 5 wrzeœnia 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œświadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – zasady przekazywania œrodków finansowych w roku 2009 i latach następnych
  • poziom finansowania œświadczeń opieki zdrowotnej w roku 2010 nie będzie niższy niż według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. z zastrzeżeniem, iż poziom finansowania może być niższy z przyczyn leżących po stronie œświadczeniodawcy np. niewykonanie umowy ( art.10g ust. 4 ustawy).