POZ

POZ

Zasady pobierania materiałów do badań diagnostycznych przez pielęgniarkę lub położną POZ w domu świadczeniobiorcy

03.03.2015

Zasady pobierania materiałów do badań diagnostycznych

przez pielęgniarkę lub położna POZ w domu świadczeniobiorcy

Stosownie do zapisów § 9 zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ:

W przypadku, gdy w wyniku udzielonej przez lekarza poz porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, świadczeniodawca organizuje pobranie materiałów do badań zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435), a w przypadku, uzasadnionej wyłącznie względami medycznymi, konieczności zapewnienia pobrania materiałów do badań w domu pacjenta, także z uwzględnieniem ust. 5 pkt 10 w części II A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816), z zastrzeżeniem ust. 7-9.

Zlecając pielęgniarce poz pobranie materiałów do badań diagnostycznych w domu pacjenta świadczeniodawca wystawiający zlecenie zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek, odpowiadające wymogom standardów jakości określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  dnia 23.03.2006 roku.

Świadczeniodawca wystawiający zlecenie dla pielęgniarki poz na pobranie materiałów do badań diagnostycznych w domu pacjenta udostępnia jej w firmowanym przez siebie miejscu udzielania świadczeń właściwym ze względu na miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy pojemniki, o których mowa powyżej oraz zapewnia w tym samym miejscu odbiór pobranych przez pielęgniarkę próbek.