POZ

POZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, iż stosownie do zapisów § 8 i 9

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, iż stosownie do zapisów    § 8 i 9 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej) i § 7 i 8 umów o udzielanie świadczeń w POZ (świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ oraz transportu sanitarnego)  do 10- go dnia każdego miesiąca świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania tut. Oddziałowi NFZ raportów statystycznych z realizacji umów w rodzaju POZ za poprzedni okres sprawozdawczy.  
Wobec powyższego prosimy o uzupełnienie brakujących danych za okres styczeń – czerwiec 2009 roku do dnia 31.07.2009 roku.  Ponadto przypominany, iż do dnia 25.07.2009 roku świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarza POZ zobowiązani są ( § 10 umowy   o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ świadczenia lekarza POZ) do przedłożenia w wersji elektronicznej i papierowej sprawozdania w badań diagnostycznych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do w/w umowy.