POZ

POZ

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad wystawiania druków ZUS- ZLA w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych

03.03.2015

Komunikat dla świadczeniodawców

w sprawie zasad wystawiania druków ZUS- ZLA w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych

 

 Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń chorobowych są regulowane przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2005 nr 31, poz.267 ze zam.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenie lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS ( DZ. U z 1998 r. nr 21, poz.94 ze zm.).

Zgodnie z art. 53 i 55 ustawy chorobowej dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, a także z powodu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny, są zaświadczenia lekarskie, wystawione na odpowiednim druku (ZUS ZLA). Druki ZUS ZLA są drukami ścisłego zarachowania, wydaje je ZUS wyłącznie tym lekarzom, którzy wystąpili o wydanie im upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Każdy lekarz występujący do ZUS o wydanie mu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, podpisał stosowne oświadczenie, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy chorobowej.

Również zgodnie z zasadami orzekania o czasowej niezdolności do pracy – każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie prowadzonego leczenia w przypadkach medycznie uzasadnionych orzeka o czasowej niezdolności do pracy – wystawia zwolnienie lekarskie. Świadczeniobiorca po zakończeniu hospitalizacji dot. to także Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych lub Izby Przyjęć powinien zostać zaopatrzony w stosowne do zaistniałej sytuacji w skierowania na świadczenia zlecone w karcie informacyjnej, recepty na leki, zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej, zwolnienia lekarskie oraz zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.