POZ

POZ

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ

03.03.2015

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego.

DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW !

Żródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego

DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW !

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.08.164.1027 z późn. zm.)
w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna rok 2014 w przedmiocie;

    Świadczenia lekarza POZ.
    Świadczenia pielęgniarki POZ.
    Świadczenia położne POZ.
    Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania
    i wychowania.
    Świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

NOWI WNIOSKODAWCY – chcący rozpocząć realizację świadczeń od 01.01.2014 roku przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.- Rozdział 9- „Zawieranie umów w poz”

W przypadku wnioskujących wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej – wniosek w wersji papierowej winien być podpisany przez wszystkich wspólników.

Do wniosku w formie pisemnej wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć:

    wzór parafy i podpisu – załącznik nr 10 (pobierz) do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Ponadto:

    w przypadku spółek cywilnych  należy dodatkowo dołączyć:
        kopię umowy lub wyciąg ze wskazaniem osoby reprezentującej,

    w przypadku składających wniosek na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w poz należy dodatkowo złożyć:
        kopię dokumentów rejestracyjnych ambulansów przedstawionych we wniosku,
        w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 161c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku ze zm. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, nie będących świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów art. 5 pkt. 41 ustawy, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym przez właściwy urząd statystyczny, zawierające oznaczenie szczegółowe przedmiotu prowadzonej działalności;
        oświadczenia o objęciu opieką zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (pobierz)
        do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
    w przypadku składających wniosek na świadczenia pielęgniarki szkolnej należy dodatkowo złożyć:
        aktualne na dzień złożenia wniosku informację o szkołach, z którymi zawarto porozumienie o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (pobierz) do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna kserokopie porozumień z dyrektorami szkół na podstawie, których  świadczone są usługi pielęgniarek szkolnych

Wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem ) oraz z ww. dokumentami   należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 (pobierz) do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. przesyłać  lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

    Opolski Oddział Wojewódzki  NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r.

Złożone w tym terminie prawidłowo wnioski rozpatrzone będą w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od 01.01.2014 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy zobowiązani są do spełnienia warunków wymaganych dla realizacji świadczeń określonych w:

    Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

    Zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada
    2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
    w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Opole, 05-12-2013
Źródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej