POZ

POZ

Informacja dotycząca stosownia zapisów § 2 ust. 5 i 5a umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki

03.03.2015

Informacja dotycząca stosownia zapisów § 2 ust. 5 i 5a umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, że stosownie do zapisów § 2 ust. 5 i 5a umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej): świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń wraz z ich harmonogramami pracy oraz sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 5a § 2 powyższej umowy.
Obowiązek zgłoszenia zmian w harmonogramie pracy lekarza, pielęgniarki, położnej, o którym mowa w ust. 5 § 2 umowy, nie dotyczy przypadku, gdy zaistniała zmiana nie przekracza 14dni. Powyższe nie może spowodować przerwy w ciągłości realizacji umowy ani też wpłynąć na ograniczenie dostępności do świadczeń dla świadczeniobiorców objętych opieką.
Jednocześnie przypominamy, że nie przestrzeganie obowiązku zgłoszenia zmian harmonogramu pracy lekarza, pielęgniarki i położnej może pociągnąć za sobą trudności w uzyskaniu druków recept oraz rozliczeniu i sprawozdaniu wykonanych świadczeń.

Opole, 2011-08-01
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej