POZ

POZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy wieloletnie obowiązujące do dnia 3

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy wieloletnie obowiązujące do dnia 31.12.2011 roku w rodzaju POZ w części dot. świadczeń:

 • lekarza POZ,
 • położnej POZ,
 • pielęgniarki szkolnej,
 • transportu sanitarnego w POZ

do składania wniosków aktualizacyjnych dot. w/w zakresów świadczeń.
W celu dokonania w/w zmian w umowie należy w terminie do 15.12.2010 roku dostarczyć do tut. Oddziału NFZ:

 • wniosek aktualizacyjny o umowę w formie elektronicznej i papierowej sporządzony zgodnie z zapisami zarządzenia numer 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna. Wniosek w formie pisemnej powinien być uzupełniony o następujące dokumenty i oświadczenia:

  • oświadczenie wnioskującego tj. załącznik numer 12 do w/w zarządzenia – do pobrania,
  • kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy lub oświadczenie świadczeniodawcy, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniająca wymogi określone przez Fundusz zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy,
  • w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy udzielone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  • kopie zawartych umów z podwykonawcami, gdy umowa dopuszcza zlecanie podwykonawcom realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (bez postanowień dotyczących finansowania) lub też zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z wnioskodawcą. Zarówno umowa na podwykonawstwo, jak i zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z wnioskodawcą winny zawierać w swych postanowieniach zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli u podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu.
  • W przypadku gdy wnioskodawca nie korzysta z podwykonawców i samodzielnie realizuje świadczenia opieki zdrowotnej – oświadczenie o samodzielnym realizowaniu świadczeń,
  • wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego (do przyszłej umowy, zgodnie z zakresem świadczeń – załącznik nr 15 do zarządzenia nr 74/2010/DSOZ ),
  • w przypadku realizacji świadczeń transportu sanitarnego w POZ dodatkowo kserokopie podpisanych załączników nr 3 do Zarządzenia  oraz  oświadczenia dot.:

   1. posiadania uprawnień  do realizacji świadczeń transportu sanitarnego potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonej działalności,
   2. spełnianiu wymagań dot. kwalifikacji osób realizujących przewozy świadczeniobiorców,
   3. dysponowania ambulansami do transportu drogowego typu A1, A2 o cechach technicznych i jakościowych oraz podstawowym wyposażeniu dla środków transportu medycznego określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane,
   4. posiadania miejsca udzielania świadczeń (stacjonowania) dostępnego dla świadczeniobiorców, wyposażone w telefon i podstawowe urządzenia biurowe oraz zapewniające bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji z realizacji przewozów
   5. posiadania własnej listy świadczeniodawców zadeklarowanych do lekarza POZ i/ lub posiadaniu oświadczenia o objęciu opieką (zał. numer 3 do w/w zarządzenia numer 74/2010/DSOZ) oraz kserokopie w/w oświadczeń o objęciu opieką.
 • w przypadku realizacji świadczeń lekarza POZ  dodatkowo – kserokopie  umów z podwykonawcami dot. realizacji badań laboratoryjnych, RTG i UGS lub oświadczenie o samodzielnym realizowaniu w/w zadań
 • w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej dodatkowo – aktualna informacja o szkołach, z którymi wnioskodawca zawarł porozumienie o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką na podstawie zawartej umowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 6 do w/w zarządzenia numer 74/2010/DSOZ, kserokopie porozumień zawartych z dyrektorami szkół dot. współpracy oraz zaświadczenie dot. zawartości fluorków w wodzie pitnej

Ponadto przypominamy, że:

 • dołączone do wniosku kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu wnioskującego,
 • każda strona wniosku powinna być podpisana przez osobę uprawniona do składania oświadczeń w imieniu wnioskującego oraz opatrzona numerem kolejnym (dot. w/w wymóg również dokumentów wymienionych powyżej  składanych jako uzupełnienie wydruku wniosku- tj. wniosku w formie papierowej),
 • umieszczenie podpisanego wydruku wniosku oraz nośnika (opisanego wyrazem „wniosek”, danymi wnioskodawcy – nazwa i adres, oraz wskazanie świadczeń POZ będących przedmiotem wniosku) w odrębnej zaklejonej kopercie, znajdującej się wewnątrz koperty z wnioskiem o umowę,
 • umieszczenie na kopercie lub paczce zawierającej wniosek wydruku komputerowego pod nazwą „Oznaczenie wniosku”, którego wzór stanowi załącznik numer 13 do w/w zarządzenie numer 74/2010/DSOZ,

harmonogramy pracy lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ zgodnie z zapisami w/w zarządzenia numer 74/2010/DSOZ powinny mieć wyszczególnione godziny realizacji świadczeń w gabinecie lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ (wskazanym we wniosku jako miejsce realizacji świadczeń)  i wizyt domowych.

 

Opole, 2010-12-07
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej