POZ

POZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ, których termin obowiązywania wygasa     z dniem 31.12.2010 roku oraz nowych wnioskodawców do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ obowiązujących w roku 2011. W celu zawarcia w/w umów należy w terminie do 15.12.2010 roku dostarczyć do tut. Oddziału NFZ:

 • wniosek o umowę w formie elektronicznej i papierowej sporządzony zgodnie z zapisami zarządzenia numer 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna. Wniosek w formie pisemnej powinien być uzupełniony o następujące dokumenty i oświadczenia:
 • oświadczenie wnioskującego tj. załącznik numer 12 do w/w zarządzenia – do pobrania lub aktualne dokumenty o których mowa w § 41 ust.1 pkt. 1,2,3 w/w zarządzenia numer 74/2010/DSOZ,
 • kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy lub oświadczenie świadczeniodawcy, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniająca wymogi określone przez Fundusz zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.
 • w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy udzielone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 
 • kopie zawartych umów z podwykonawcami, gdy umowa dopuszcza zlecanie podwykonawcom realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (bez postanowień dotyczących finansowania) lub tez zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z wnioskodawcą. Zarówno umowa na podwykonawstwo, jak i zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z wnioskodawcą winny zawierać w swych postanowieniach zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli u podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu.
 • W przypadku gdy wnioskodawca nie korzysta z podwykonawców i samodzielnie realizuje świadczenia opieki zdrowotnej – oświadczenie o samodzielnym realizowaniu świadczeń,
 • wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego (do przyszłej umowy, zgodnie z zakresem świadczeń – załącznik nr 15 do zarządzenia nr 74/2010/DSOZ ),
 • w przypadku realizacji świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ na rzecz innych podmiotów poz  dodatkowo- kserokopie podpisanych załączników nr 3 do Zarządzenia na okres 01.01.2011 do 28.02.2011 r. (oświadczenia o objęciu opieką) – do pobrania
 • w przypadku realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ w oparciu zawarta umowę o współpracy dodatkowo – kopia w/w umowy o współpracy,
 • w przypadku realizacji świadczeń transportu sanitarnego w POZ dodatkowo kserokopie podpisanych załączników nr 3 do w/w  Zarządzenia  oraz  oświadczenia dot.:

  • posiadania uprawnień  do realizacji świadczeń transportu sanitarnego potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonej działalności,
  • spełnianiu wymagań dot. kwalifikacji osób realizujących przewozy świadczeniobiorców,
  • dysponowania ambulansami do transportu drogowego typu A1, A2 o cechach technicznych i jakościowych oraz podstawowym wyposażeniu dla środków transportu medycznego określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane,
  • posiadania miejsca udzielania świadczeń (stacjonowania) dostępnego dla świadczeniobiorców, wyposażone w telefon i podstawowe urządzenia biurowe oraz zapewniające bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji z realizacji przewozów
  • posiadania własnej listy świadczeniodawców zadeklarowanych do lekarza POZ i/ lub posiadaniu oświadczenia o objęciu opieką (zał. numer 3 do w/w zarządzenia numer 74/2010/DSOZ) oraz kserokopie w/w oświadczeń o objęciu opieką.
 • w przypadku realizacji świadczeń lekarza POZ  dodatkowo – kserokopie  umów z podwykonawcami dot. realizacji badań laboratoryjnych, RTG i UGS lub oświadczenie o samodzielnym realizowaniu w/w zadań
 • w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej dodatkowo – aktualna informacja o szkołach, z którymi wnioskodawca zawarł porozumienie o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką na podstawie zawartej umowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 6 do w/w zarządzenia numer 74/2010/DSOZ, kserokopie porozumień zawartych z dyrektorami szkół dot. współpracy oraz zaświadczenie dot. zawartości fluorków w wodzie pitnej

Ponadto przypominamy, że:

 • dołączone do wniosku kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu wnioskującego,
 • każda strona wniosku powinna być podpisana przez osobę uprawniona do składania oświadczeń w imieniu wnioskującego oraz opatrzona numerem kolejnym (dot. w/w wymóg również dokumentów wymienionych powyżej  składanych jako uzupełnienie wydruku wniosku- tj. wniosku w formie papierowej),
 • umieszczenie podpisanego wydruku wniosku oraz nośnika (opisanego wyrazem „wniosek”, danymi wnioskodawcy – nazwa i adres, oraz wskazanie świadczeń POZ będących przedmiotem wniosku) w odrębnej zaklejonej kopercie, znajdującej się wewnątrz koperty z wnioskiem o umowę,
 • umieszczenie na kopercie lub paczce zawierającej wniosek wydruku komputerowego pod nazwą „Oznaczenie wniosku”, którego wzór stanowi załącznik numer 13 do w/w zarządzenie numer 74/2010/DSOZ,
 • harmonogramy pracy lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ zgodnie z zapisami w/w zarządzenia numer 74/2010/DSOZ powinny mieć wyszczególnione godziny realizacji świadczeń w gabinecie lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ (wskazanym we wniosku jako miejsce realizacji świadczeń)  i wizyt domowych.

 

Opole, 2010-12-07
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej