Ogłoszenie o naborze pracowników nr 39/2017 – zakończenie

02.08.2017

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko: Specjalista w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

– 1 osoba – ogłoszenie nr 39/2017

 

Na stanowisko Specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym została zatrudniona Pani:

 

 

Patrycja Pniewska, zam. Opole

 

 

Uzasadnienie:

O zatrudnieniu wyżej wymienionej osoby zadecydowała przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, wyniki przeprowadzonego testu oraz znajomość zagadnień związanych
z wykonywaniem zadań na proponowanym stanowisku pracy.

 

Opole, 2017-10-03

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

_________________________________________________________________________________

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze pracowników nr 39/2017 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym w Opolskim Oddziale Wojewódzkim  NFZ – 1 osoba

 

1

Daniel Sosna

zam. Brynica

godz. 10:00

2

Magdalena Gerus

zam. Tułowice

godz. 10.20

3

Patrycja Pniewska

zam. Opole

godz. 10.40

Wyżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 25 sierpnia 2017 (piątek) na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przy ulicy Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym wyżej harmonogramem.

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

Opole, 2017-08-22

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

_________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 39/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty
w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym – Sekcji Rozliczania Umów – 1 osoba

          

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                                                                         

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Obsługa systemu medycznego w zakresie dokumentów rozliczeniowych związanych
  z rozliczaniem umów.
 
 • Kontrola formalna i merytoryczna dowodów zakupu świadczeń zdrowotnych przekazywanych przez Świadczeniodawców.
 
 • Sporządzanie zestawień zbiorczych dotyczących biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 
 • Monitorowanie rozliczeń zakwestionowanych w wyniku kontroli świadczeń zdrowotnych.
 • Realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.
 

Wykształcenie:

Średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne)

Wymagania konieczne:

 1. Staż pracy: wykształcenie średnie wymagane 5 lat, wykształcenie wyższe wymagane
  3 lata.
 2. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2015 poz. 581 ze zm.) oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 3. biegła, praktyczna umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel;

Wymagania pożądane:

 1. znajomość ustawy o finansach publicznych,
 2. dokładność i rzetelność,
 3. umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 4. odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność, odporność na stres,
 5. umiejętność organizowania pracy własnej.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów),
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia
  i certyfikaty,
 4. podpisany list motywacyjny,
 5. podpisane CV,
 6. podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922
  z późn. zm.),
 7. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.).

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

    1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 18  sierpnia 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/39/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru
w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 31 lipiec  2017  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń