Jak prawidłowo wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – informacja

21.05.2014

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565) przygotowaliśmy dla lekarzy i innych osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne informacje ułatwiające wystawianie zleceń według nowych zasad.
Rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym:

 • nowe nazewnictwo określające wyrób medyczny,
 • nowe oznaczenia – kody tj. litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np.:

  • A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia,
  • N64 – but na stopę o różnym zniekształceniu,
  • P93 – peruka,
 • określa nowy wykaz asortymentowy oraz limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych,
 • zmienia kryteria medyczne przyznawania wyrobów, jak również okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw,
 • poszerza grupy osób uprawnionych do wypisywania zleceń (grupę lekarzy i felczerów poszerzono w określonych pozycjach wykazu o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego).

Przypominamy ponownie o obowiązku wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi zasadami.

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Informacje na temat prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są pod numerami telefonu: 22 279 79 47, 50 oraz 51.

I. Komunikat dla pacjentów uprawnionych do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565), do 30 czerwca 2014 r. obowiązuje okres przejściowy i honorowane będą zlecenia na realizacje zakupu wyrobów medycznych wystawione przed datą wejścia w życie ww. rozporządzenia. W przypadku, gdy zlecenie zawiera nazwę wyrobu medycznego oraz wskazanie grupy i liczby porządkowej na podstawie rozporządzenia, które utraciło swoją moc, Narodowy Fundusz Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby skorygować i uaktualnić dane ze zlecenia bez konieczności ponownej wizyty pacjenta u lekarza, który wystawił zlecenie.

Jednocześnie informuję, że wszyscy realizatorzy zostali poinformowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia o konieczności honorowania skorygowanych zleceń na wyroby medyczne.

Zgodnie z nowymi zasadami wypisywanie przez lekarzy zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wymaga określenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porządkowej określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

rzecznik prasowy Andrzej Troszyński


Warszawa, 15 stycznia 2014 roku

II. Wykazy miejsc udzielania świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne WYKAZ

III. Adresy punktów potwierdzania zleceń

Uprzejmie informujemy, że zlecenie wystawione przez lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionego do wystawiana zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być zrealizowane tylko po potwierdzeniu przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ.
W tym celu należy dostarczyć zlecenie drogą pocztową, osobiście lub przez osobę upoważnioną do jednego z niżej wymienionych punktów.
Po potwierdzeniu uprawnienia zlecenie zostanie przesłane na adres zwrotny ubezpieczonego.
Uprawionym do zaopatrzenia comiesięcznego zostanie wydana „Karta zaopatrzenia comiesięcznego”, która będzie niezbędna do wystawiania kolejnych zleceń przez lekarza i realizacji zaopatrzenia.

Punkty potwierdzania zleceń w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ:

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 (parter – wejście od strony ul. Wspólnej)


Ciechanów:
Delegatura MOW NFZ, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Ostrołęka:
Delegatura MOW NFZ, ul. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka

Płock:
Delegatura MOW NFZ, ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock

Radom:
Delegatura MOW NFZ, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom

Siedlce:
Delegatura MOW NFZ, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

IV.  Wykazy i limity cen dla refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565) WYKAZ

V. Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie obowiązujące od stycznia 2014 r.

 • Jak uzyskać refundowane zaopatrzenie w wyroby medyczne – 3 kroki.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Państwu refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne. Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości, na określony czas. Wyrób medyczny (grupa/nr), wysokość refundacji, okres użytkowania, kryteria przyznawania oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 1565) ROZPORZĄDZENIE

Krok pierwszy – zlecenie od lekarza

W przypadku, gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zdiagnozuje u Państwa lub Państwa bliskich konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego wystawia na nazwisko świadczeniobiorcy Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie) na specjalnym druku. W zależności od rodzaju wyrobu, lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania.
Informujemy, iż pielęgniarce lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie w:

 • środki absorpcyjne (np. pieluchomajtki), sprzęt stomijny przez okres do 12 miesięcy;
 • cewniki i worki do zbiórki moczu przez okres do 6 miesięcy;
 • wkłucia do osobistych pomp insulinowych przez okres do 3 miesięcy;

Dla każdego wyrobu medycznego, oznaczonego grupą i liczbą porządkową (np. K45 – orteza na rękę i przedramię, N64 – but na stopę o różnym zniekształceniu, P101 – pieluchomajtki), musi być wystawione odrębne zlecenie. Druk zlecenia znajdzie Państwo na stronie internetowej MOW NFZ www.nfz-warszawa.pl

Krok drugi – potwierdzenie zlecenia

Otrzymane zlecenie lekarskie musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego jesteście Państwo zarejestrowani. W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć ten Oddział Funduszu, na terenie którego świadczeniobiorca przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez świadczeniobiorcę, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres świadczeniobiorcy). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie. Informację o miejscach, gdzie potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne uzyskacie Państwo w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub znajdziecie na stronie internetowej właściwego oddziału.

Krok trzeci – zakup wyrobu medycznego

Mając potwierdzone do refundacji zlecenie możecie Państwo zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do Państwa – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. Po zakup wyrobów medycznych świadczeniobiorca zgłasza się osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym pomóc inna osoba – przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie:

 • pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę dla którego zostało wypisane zlecenie, lub
 • zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia tego świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia,

z wyłączeniem świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację świadczeń – zaopatrzenie w wyroby medyczne, oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu.

Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia – przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz opisem na opakowaniu odbieranego wyrobu.

Zasady refundacji

Macie Państwo prawo wyboru miejsca realizacji zaopatrzenia, jak również wyboru wyrobu medycznego w grupie zgodnie ze zleconym przez lekarza zaopatrzeniem, spośród zróżnicowanej oferty różnych producentów. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. NFZ refunduje wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit, to udział własny świadczeniobiorcy jest liczony od tej ceny. Jeżeli cena wybranego przez Państwa wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, uwzględniając udział własny w limicie. Pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji. Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w cenie limitu cenowego określonego przez Ministra Zdrowia, spośród wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, oferowanego świadczeniobiorcom. Wyjątek stanowią te wyroby medyczne, które wykonywane są na indywidualne zamówienie. Cena w takich przypadkach ustalana jest przez realizatora w oparciu o specyfikację wybranego przez świadczeniobiorcę wyrobu medycznego. Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu MZ, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja wyrobu medycznego przysługuje Państwu na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia, dlatego warto uważnie dokonywać wyboru zaopatrzenia – tak by wybrany produkt był zgodny ze zleceniem lekarza, spełniał Państwa oczekiwania i funkcje zdrowotne przez cały okres użytkowania.

Ważne

 • Prawo do nabycia bezpłatnych – do wysokości limitu (art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym,
  • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • osobom represjonowanym,
  • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • W przypadku gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie odmowy potwierdzenia.
 • W sytuacji gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie (po urazach) pacjenta w wyroby medyczne dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa pacjent pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym pacjent jest zarejestrowany, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.
 • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane wskutek prywatnych wizyt u lekarza nie podlegają refundacji przez NFZ. Jedyną podstawą refundacji – zgodnie z przepisami – jest zlecenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ. Zlecenie jest rodzajem czeku wystawionego pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje on zaopatrzenie, za który punkt realizujący zaopatrzenie rozlicza się z NFZ. Jeśli cena refundowanego wyrobu medycznego przekracza limit określony w przepisach – pacjent dopłaca jedynie różnicę. Obowiązujące przepisy nie pozwalają natomiast na zwrot pacjentowi kosztów poniesionych przy zakupie wyrobu medycznego dokonanym poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przedłożonego przez pacjenta Oddziałowi NFZ rachunku czy faktury.
 • Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu MZ, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.
 • Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o refundacji informujemy, iż „w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca”.
 • Skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U, 17 grudnia 2013 r., poz. 1565) ROZPORZĄDZENIE– wyrób medyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego może nie spełniać swojej funkcji, np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym wyrobem, gdyż wyczerpały się możliwości regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. W opisanych sytuacjach można starać się o skrócenie okresu użytkowania. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny, musi być wystawione przez lekarza i zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne z uwzględnieniem podstawowych kryteriów przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu. Może się zdarzyć, że w razie niejasności co do zasadności zlecenia będzie on dodatkowo weryfikowany przez Oddział Funduszu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFZ, zlecenie jest potwierdzane do refundacji. Skrócenie okresu użytkowania nie dotyczy wyrobów medycznych, które uległy zniszczeniu.
 • Świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 • Przypominamy, że do zleceń wystawionych przez lekarzy z oddziału szpitalnego, po leczeniu szpitalnym, do potwierdzenia zlecenia przedstawić wypis ze szpitala. (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565).
 • Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

 • Rozdział 4 „Zasady udzielania świadczeń” Zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne ZARZĄDZENIE

VI. Obowiązujące uregulowania prawne

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696) USTAWA
 • Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz.657) USTAWA
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484). ROZPORZĄDZENIE

VII. Wzory druków

Nowy druk zlecenia
Informujemy, że zmienia się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 lipca br. potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku. Do tego czasu dopuszcza się stosowanie zarówno wzoru nowego, jak i dotychczas obowiązującego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przypominamy, że do zleceń wystawionych przez lekarzy z oddziału szpitalnego, po leczeniu szpitalnym, do potwierdzenia zlecenia należy przedstawić wypis ze szpitala (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Warszawa, 6 maja 2014 r.

Przypominamy lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o konieczności wystawiania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na nowych obowiązujących od stycznia 2010 r. drukach, zgodnie z Zarządzeniem 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. ZARZĄDZENIE oraz wzory zleceń:

 1.     Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie) PLIK
 2.     Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie „część A” PLIK
 3.     Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie „część B” PLIK
 4.     Zlecenie na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego PLIK

    Aktualizacja 06.01.2010 r.

VIII. Ważne

 • Prawo do nabycia bezpłatnych – do wysokości limitu (art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym,
  • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • osobom represjonowanym,
  • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • W przypadku gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie odmowy potwierdzenia.
 • W sytuacji gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie (po urazach) pacjenta w wyroby medyczne dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa pacjent pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym pacjent jest zarejestrowany, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.
 • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane wskutek prywatnych wizyt u lekarza nie podlegają refundacji przez NFZ. Jedyną podstawą refundacji – zgodnie z przepisami – jest zlecenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ. Zlecenie jest rodzajem czeku wystawionego pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje on zaopatrzenie, za który punkt realizujący zaopatrzenie rozlicza się z NFZ. Jeśli cena refundowanego wyrobu medycznego przekracza limit określony w przepisach – pacjent dopłaca jedynie różnicę. Obowiązujące przepisy nie pozwalają natomiast na zwrot pacjentowi kosztów poniesionych przy zakupie wyrobu medycznego dokonanym poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przedłożonego przez pacjenta Oddziałowi NFZ rachunku czy faktury.
 • Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu MZ, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.
 • Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o refundacji informujemy, iż „w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca”.
 • Skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U, 17 grudnia 2013 r., poz. 1565) ROZPORZĄDZENIE– wyrób medyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego może nie spełniać swojej funkcji, np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym wyrobem, gdyż wyczerpały się możliwości regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. W opisanych sytuacjach można starać się o skrócenie okresu użytkowania. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny, musi być wystawione przez lekarza i zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne z uwzględnieniem podstawowych kryteriów przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu. Może się zdarzyć, że w razie niejasności co do zasadności zlecenia będzie on dodatkowo weryfikowany przez Oddział Funduszu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFZ, zlecenie jest potwierdzane do refundacji. Skrócenie okresu użytkowania nie dotyczy wyrobów medycznych, które uległy zniszczeniu.
 • Świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 • Przypominamy, że do zleceń wystawionych przez lekarzy z oddziału szpitalnego, po leczeniu szpitalnym, do potwierdzenia zlecenia przedstawić wypis ze szpitala. (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)