Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE

15.11.2018

KOD POSTĘPOWANIA : ZPO

 

 

Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz.1510, z późn. zm.).

 

Opolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

 

zaprasza

 

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

 1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 2. Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie,
 3.  Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 4. Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

na obszarze województwa opolskiego.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia
29 czerwca 2016 roku w sprawie  warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 59/2016/DSOZ  Prezesa Funduszu z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie  warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2019 dostępne są w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: Głogowska 37 45-315 Opole
w godzinach 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-opole.pl.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2019 rok  proszeni są o złożenie wniosków do dnia 30.11.2018 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

 

 

Do zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wymagane są następujące oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:

 

 1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww. zarządzenia;
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik      nr 3 do zarządzenia;
 3. Statut lub umowa spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
 4. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy
 5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie;
 6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

 

Ponadto, proszę dołączyć kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzy wniosku Świadczeniodawców, którzy posiadali zawarte umowy w tym rodzaju świadczeń z OOW NFZ, i u których nastąpią zmiany w zatrudnionym personelu oraz dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń.

 

            Jednocześnie informuję, że przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:

 

 1. Uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu;
 2. Pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych Oddziału Funduszu;
 3. Wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji;
 4. Przygotowania formularza wniosku wyłącznie na podstawie udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji
 5. Zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na płycie CD w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:

a) nazwą i adresem wnioskodawcy,

b) przedmiotem postępowania;

 1. Wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;

 

 

 

Ponadto informujemy, że:

 1. Formularz wniosku składa się w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany powyżej ( pkt.5). Kopertę oraz pozostałe dokumenty umieszcza się w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: „Oznaczenie wniosku”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
 2. Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:

– wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych,

– co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową , z wyłączeniem wyrobów medycznych na zamówienie.

 1. Wniosek należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny pod rygorem nieważności. Jeżeli zawiera on dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.