Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia

11.08.2016

Komunikat w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień uprzywilejowanych osób do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

 1. Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.
 2. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 3. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do świadczeń poza kolejnością mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów., miejscach udzielania świadczeń oraz w aptekach.

 

Dodatkowe szczególne uprawnienia:

INWALIDZI WOJENNI

 • bezpłatne leki w kategorii „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie RP;
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Dokument uprawniający: „Książka inwalidy wojennego-wojskowego, wydana przez organ rentowy o symbolu ZUS Rw-51 (kod uprawnienia na recepcie IB)

OSOBY REPRESJONOWANE

 • bezpłatne leki w kategorii „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie RP;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania.

Dokument uprawniający: „Legitymacja osoby represjonowanej” wydana przez organ rentowy o symbolu ZUS Rw-52. (Kod uprawnienia na recepcie IB):

KOMBATANCI

• korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Dokument uprawniający: „Zaświadczenie o uprawnieniach” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

INWALIDZI WOJSKOWI

 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania;
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (określonego przez Ministra Zdrowia) zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę, objęte decyzją o refundacji w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń.

Dokument uprawniający: Książka inwalidy wojennego-wojskowego” wydana przez organ rentowy o symbolu ZUS RW-51.(Kod uprawnienia na recepcie IW)

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz Wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej

• bezpłatne leki w kategorii „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie RP.

Dokument uprawniający: dokument potwierdzający status małżonka, zaświadczenia z urzędu skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu oraz odpisu aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego bądź inny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa lub „Decyzji wydanej przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ”

CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

 • bezpłatne leki w kategorii „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie RP;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania.

 

Dokument uprawniający: „Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych” wydanej przez organ rentowy. (Kod uprawnienia na recepcie IB):

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI

 • bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (limit określa Ministerstwo Zdrowia) zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę , objęte decyzją o refundacji w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń;
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, które dawca stosuje w związku z oddawaniem krwi, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „ Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Dokument uprawniający: „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. ( Kod uprawnienia na recepcie ZK):

ZASŁUŻENI DAWCY PRZESZCZEPÓW

 • bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (limit określa Ministerstwo Zdrowia) zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę, objęte decyzją o refundacji w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń;
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, które dawca stosuje w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „ Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Dokument uprawniający:              „Legitymacja        Zasłużonego       Honorowego       Dawcy

Przeszczepu” wydana przez Ministra Zdrowia. (Kod uprawnienia ZK)

 

UPRAWNIONY ŻOŁNIERZ LUB PRACOWNIK, W ZAKRESIE LECZENIA URAZÓW LUB CHÓRÓW NABYTYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 • bezpłatne do wysokości limitu (określonego przez Ministra Zdrowia) finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki z listy leków refundowanych, a także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępny w aptece na receptę;
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania;
 • w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

 

Dokument uprawniający: „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. (Kod – PO)

 

 

WETERANI POSZKODOWANI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Osoby legitymujące się statusem weterana poszkodowanego w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa mają prawo do korzystania:

 • poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
 • poza kolejnością i z bezterminowego czasu trwania leczenia ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych i całodobowych innych niż udzielane w ramach leczenia szpitalnego;
 • z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leków recepturowych, na czas trwania leczenia;
 • z bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. W przypadku, gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych, weteran poszkodowany ma prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza limit ze środków finansowych budżetu państwa;
 • bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
 • poza kolejnością do umieszczenia w Domu Weterana, funkcjonującego, jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi członkami rodziny, poza kolejnością udzielanej przez:
 • psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra obrony narodowej – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych żołnierzy;
 • w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy;
 • podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW;
 • z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych, jako świadczenia gwarantowane, których koszt pokrywany jest z budżetu państwa;

Dokument uprawniający: „Legitymacją weterana poszkodowanego” wydaną przez Ministra Obrony Narodowej -w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych -w odniesieniu do funkcjonariuszy , albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. (Kod uprawnienia na recepcie PO)

WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

• Uprawnienia członków Korpusu pozostają tożsame z uprawnieniami właściwymi dla kombatantów.

Dokument uprawniający: legitymacja wydawana na wniosek członka Korpusu przez Szefa Urzędu ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z dyspozycjami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 15 maja 2014 r., poz. 620).

 

ŻOŁNIERZE ZASTĘPCZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZYMUSOWO ZATRUDNIANI W KOPALNIACH WĘGLA. KAMIENIOŁOMACH. ZAKŁADACH RUD URANU I BATALIONACH BUDOWLANYCH

• bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje:

 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust.

1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom                                                                             zastępczej      służby

wojskowej przymusowo zatrudnianym w                            kopalniach      węgla,

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373), którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, określone w art. 5a ust. 1 tej ustawy, a także

 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust.

1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom  zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373),, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia, w miejscach wymienionych w art. 1 ust. 1 tej ustawy.”

 

Dokument uprawniający: zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień wynikających z art. 46 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydawanego na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych