Dla Pacjenta

Program badań prenatalnych

  • Badania w ramach programu

Program obejmuje wykonanie testu biochemicznego i badania usg pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży w celu oszacowania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnej, poradę genetyczną obejmująca wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania (w przypadku wskazań medycznych skierowanie na badania inwazyjne po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie).

  • Kto może skorzystać z programu

Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek matki powyżej 35 lat;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania usg lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
  • Jak skorzystać z badań prenatalnych

Warunkiem włączenia do programu jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.