Dla Pacjenta

Ubezpieczenie dobrowolne

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – jest regulowane przez art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 146).

Zgodnie z powyższą regulacją osoba niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia może ubezpieczyć się dobrowolnie, o ile spełnia ustawowe kryteria. Możliwość ta dotyczy osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego np.: osoby bez deklarowanego dochodu, żyjące ze zgromadzonego kapitału, ze spadku lub posiadające dochody nierodzące obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga! Od 1.05.2004 r., t.j. od wejścia Polski do UE, nie mogą na powyższych zasadach ubezpieczać się osoby pracujące w kraju UE/EFTA – przypadek ten wyklucza zasada zastosowania jednego ustawodawstwa, co w przypadku zbiegu tytułów dobrowolnego w Polsce i obowiązkowego w UE oznacza, iż osoba podlega ubezpieczeniu w kraju zatrudnienia – nie może zatem być jednocześnie ubezpieczona w Polsce dobrowolnie.

Reasumując, pierwszym warunkiem jest niepodleganie ubezpieczeniu w żadnym kraju UE/EFTA, a drugim istotnym warunkiem jest posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Więcej informacji dot. ubezpieczenia dobrowolnego można przeczytać na stronie Centrali NFZ.

GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Skontaktuj się z nami telefonicznie. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów przejazdu, zawczasu warto ustalić w rozmowie, czy spełniasz warunki do podpisania umowy, jakie zabrać ze sobą dokumenty i czy nie istnieją przesłanki do objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym lub rejestracji druku UE wydanego przez inny kraj, co czyni starania o ubezpieczenie dobrowolne bezprzedmiotowym (bezpłatna, całodobowa Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590).

Zgromadź potrzebne dokumenty. Będziesz potrzebować dowodu osobistego (lub odpowiednio paszportu, stosownej wizy lub karty pobytu), numeru PESEL, danych i dokumentów zgłaszanych do ubezpieczenia członków rodziny. Szczegółowe informacje o innych specyficznych dokumentach, zależnych od indywidualnej historii przebiegu ubezpieczenia, uzyskasz w rozmowie telefonicznej od pracownika Funduszu.

Opłata dodatkowa. Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy Fundusz pobiera opłatę dodatkową za okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu od osób podpisujących umowy o dobrowolne ubezpieczenie jeśli okres, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, jest równy i większy niż 3 miesiące. Wysokość opłaty dodatkowej określa szczegółowo art. 68 ust. 8 ustawy.

W celu podpisania stosownej umowy należy stawić się w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Opolu, ul. Ozimska 72A. Tutaj otrzymasz druki wniosku. Po ich wypełnieniu i złożeniu podpisywana jest umowa.

CO DALEJ Z UMOWĄ?

Z podpisaną umową ubezpieczony powinien udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wypełnienia i złożenia stosownych druków za siebie i ewentualnie zgłoszonych członków rodziny.

Wysokość składek z tytułu zawartej umowy reguluje art. 68 ust. 4 ustawy. Podstawy wymiaru są zmienne i aby opłacać składkę w prawidłowej wysokości, należy kontrolować wysokość aktualnych wskaźników. Składki opłacać należy za pośrednictwem banku lub poczty na właściwe konto zdrowotne ZUS. Składki opłaca się „z dołu” do 20 dnia następnego miesiąca (np. za lipiec do 20 sierpnia).

Okres ubezpieczenia – umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Osoba zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej z Funduszem, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Aby rozwiązać umowę, należy przesłać na adres oddziału Funduszu podanie o rozwiązanie umowy zawierające imię i nazwisko, numer umowy, postulowaną datę rozwiązania oraz załączyć kserokopię ostatniego dowodu wpłaty.

Umowa nie może być rozwiązana z datą wcześniejszą, niż data wpływu wypowiedzenia do oddziału NFZ. Wyjątek stanowią przypadki wymienione w zawartej umowie o dobrowolne ubezpieczenie.

Ważne: należy również dopełnić formalności związanych ze złożeniem stosownych druków wyrejestrowujących ubezpieczenie dobrowolne w ZUS.

U lekarza – osoby ubezpieczone dobrowolnie posiadają te same prawa i obowiązki jak wszystkie inne osoby ubezpieczone w rozumieniu ustawy.