Dla Pacjenta

POZ – świadczenia pielęgniarki

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 

1) wizytę realizowaną w domu PACJENTA, w przypadkach uzasadnionych medycznie;

2) wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;

3) wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi poniżej;

4) testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej, zgodnie z warunkami określonymi poniżej;

5) świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

 

 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

 

1) świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich  udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
      od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;

2)  w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia PACJENTA świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;

3)  w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym z PACJENTEM;

4) świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

 

 1. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu PACJENTA, w tym również
  w domu pomocy społecznej, odbywają się z godnie z ustalonym dla PACJENTA indywidualnym planem opieki.

 

 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań diagnostycznych
  w przypadkach gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia PACJENTA, może być zrealizowane wyłącznie w domu PACJENTA.

       Świadczeniodawca przy zlecaniu pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej pobrania materiałów
       do badań diagnostycznych w domu PACJENTA, znajdującego się na jej liście świadczeniobiorców,
       jest obowiązany do:

 

 1. zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pojemników na materiały do zleconych badań oraz pojemnika zbiorczego do transportu pobranych próbek, odpowiadających wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.);

2) udostępnienia pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń lub w filii świadczeniodawcy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania PACJENTA, pojemników, o których mowa w pkt 1, oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez pielęgniarkę próbek.

WARUNKI REALIZACJI WIZYT PATRONAŻOWYCH
I TESTÓW PRZESIEWOWYCH

 

WIEK – WIZYTA PATRONAŻOWA* I TESTY PRZESIEWOWE*

*Wizyta położnej lub pielęgniarki mająca na celu monitorowanie stanu zdrowia noworodka/niemowlęcia
oraz edukację rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych.

 

1. 0–6 miesiąc życia (w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym)

 • wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
 • podstawowa ocena rozwoju psychomotorycznego.
 • orientacyjne badanie wzroku.

2. 3–4 miesiąc życia – Wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mająca na celu:

 • przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej;
 • w razie stwierdzenia nieprawidłowości – rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.
 1. 9 miesiąc życia – Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego:
 • pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
 • orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 • orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
 • wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku, gdy w czasie poprzedniej wizyty stwierdzono zaburzenia stanu zdrowia dziecka.
 1. 12 miesiąc życia – Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego:
 • pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej, w tym określenie współczynnika masy ciała

(Body Mass Index – BMI).

 • orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 • orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 1. 2 lata – Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego:
 • pomiary: masy i długości ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 • orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 • orientacyjne badanie słuchu.
 • test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza.
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 1. 4 lata – Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego:
 • pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 • orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 • orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
 • orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 1. 5 lat – Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego:
 • pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 • ocena rozwoju psychomotorycznego.
 • orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
 • orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
 • orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

* Badania wykonywane w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych.