Dla Pacjenta

Opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

Opieka zdrowotna w czasie zimowego wypoczynku poza granicami Polski

Opieka zdrowotna w czasie zimowego wypoczynku poza granicami Polski

Opieka zdrowotna w czasie zimowego wypoczynku na terenie kraju

W trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania w kraju, gdy nagle zachorujemy lub nasz stan zdrowia się pogorszy możemy skorzystać z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.  

W godzinach od 8,00 do 18,00 możemy udać się do dowolnej przychodni, posiadającej kontrakt z NFZ, gdzie skorzystamy z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Po godzinach pracy przychodni czyli od godz. 18,00 do godz. 8,00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, możemy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W sytuacji nagłej, wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej, należy zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeśli stan zdrowia jest cięższy, w szczególności, jeżeli doszło do utraty przytom­ności, zaburzeń świadomości, otwartych złamań od razu wzywajmy zespół ratownictwa medycznego.

 

Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi, masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, masywny krwotok z dróg rodnych gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

 

Jak wzywamy karetkę i jakie dane podajemy dyspozytorowi?

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy wybrać numer telefonu:

999 lub 112 – europejski numer alarmowy

 

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

  • powód wezwania karetki
  • dokładny adres zdarzenia, punkty orientacyjne
  • kto potrzebuje pomocy (ilość poszkodowanych)
  • stan poszkodowanego (czy osoba jest przytomna?, czy oddycha?, czy ma wyczuwalny puls?)
  • kto wzywa zespół
  • numer telefonu

Rozmowę należy zakończyć dopiero po potwierdzeniu przez dyspozytora przyjęcia wezwania.

 

Zdarza się, że podczas wypoczynku zaboli nas ząb. Jak postępujemy?

Jeżeli boli nas ząb, to ma­my prawo zgłoszenia się do każdego gabinetu stomatologicznego, mającego pod­pisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W dni powszednie od godz. 19,00 do 7,00 rano, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo; w większych miastach, jak również w niektórych, miejscowościach wypoczyn­kowych zapewniony jest dyżur bólowy  w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej – pełnią go ambulatoria stomatologicz­ne udzielające świadczeń w na­głych przypadkach.

 

Wiemy już, do kogo i w jakich sytuacjach może­my się zgłosić, żeby otrzy­mać pomoc. Ale skąd będziemy wiedzieli, pod jakim adresem przyjmuje lekarz rodzinny, specjalista, jaki jest numer telefonu do noc­nej i świątecznej opieki zdro­wotnej poza terenem naszego zamieszkania?

 

Jadąc na wypoczynek zorganizowany, nie musimy się martwić. Organizator posiada takie informa­cje. Jadąc indywidualnie, po­starajmy się zebrać niezbędne informacje przed wyjazdem, ko­rzystając, np. z internetu. Na stronie internetowej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  www.nfz-opole.pl  w części poświęconej „DLA  PACJENTA”  w zakładce „gdzie się leczyć” znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące miejsc gdzie w razie potrzeby otrzymamy pomoc medyczną na terenie całego kraju.

 

Czy jadąc na wakacje w kraju powinniśmy zabrać ze sobą dokument, który potwierdzi nasze prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ?

 

Od 2013 roku wystarczy nasz numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); aby sprawdzić w systemie  eWUŚ czy posiadamy aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, np. czy lekarz będzie mógł wypisać Nam bez obaw refundowaną receptę.

W przypadku gdy Nasze dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i  nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza podajemy w rejestracji swój PESEL. Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia muszą przedstawić aktualną legitymację szkolną. Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza Naszych  uprawnień do świadczeń, a wiemy, że mamy do nich prawo, możemy je potwierdzić za pomocą dokumentów (legitymacja emeryta lub rencisty, zaświadczenie z zakładu pracy). Jeżeli nie mamy przy sobie takiego dokumentu, możemy złożyć oświadczenie o Naszym prawie do świadczeń i wówczas zostaną nam udzielone świadczenia medyczne finansowane przez NFZ.

 

Pamiętajmy, jeśli wysyłamy dziecko na wakacje z babcią, dziadkiem lub krewnymi, powinniśmy ich upoważnić (najlepiej w formie pisemnej, bez potwierdzenia notarialnego) do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych dziecku.