Dla Pacjenta

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

W ramach rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze pacjent może skorzystać ze świadczeń realizowanych:

 • w zakładach stacjonarnych
 • w warunkach domowych.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH
W WARUNKACH STACJONARNYCH

 

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i opiekuńczo–leczniczego, może zostać przyjęty pacjent  wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.
Zadaniem zakładu opiekuńczego, w okresie pobytu pacjenta w zakładzie, jest udzielanie świadczeń gwarantowanych, odpowiednio do stanu jego zdrowia.
W przypadku osób przewlekle chorych oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym – jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną są niesamodzielni  w samoopiece i samopielęgnacji i wymagają:

 • stałej kontroli lekarskiej;
 • profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację;
 • umieszczenia w zakładzie opiekuńczym

 

Kontynuacja leczenia, oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie dojelitowe i pozajelitowe, odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta. Kontynuacja leczenia obejmuje także podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, według indywidualnej oceny dokonywanej przez lekarza zakładu opiekuńczego.
Świadczenia obejmują również:

 • świadczenia psychologa, logopedy, terapię zajęciową, leczenie dietetyczne,
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się pacjenta, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie
Czas pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczym jest uzależniony od jego stanu zdrowia, jeśli ocena stanu przekroczy 40 punktów w skali Barthel Fundusz nie finansuje dalszego pobytu.
Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).
Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych (np. pieluchomajtki, cewniki, worki stomijne) i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi zakład, w którym przebywa pacjent.
Za zgodą lekarza oraz kierownika zakładu opiekuńczego, pacjentowi może być udzielona przepustka. W okresie korzystania z przepustki, zakład opiekuńczy wyposaża pacjenta w leki oraz wyroby medyczne.
Zakład opiekuńczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (nie mogą, więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna).
Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla wentylowanych mechanicznie dotyczą pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH
W WARUNKACH DOMOWYCH

 

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach domowych są realizowane przez:

 

 • zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
 • pielęgniarską opiekę długoterminową domową.

ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

Zapewnia objętym opieką pacjentom z niewydolnością oddechową, wymagającym ciągłej lub okresowej terapii oddechowej za pomocą respiratora oraz stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, lecz niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, świadczenia wentylacji mechanicznej:

 • inwazyjnej (prowadzonej przez rurkę tracheotomijną),
 • nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy hełmy).

 

Pacjenci powinni wyrazić świadomą zgodę na ten typ leczenia, a w przypadku dzieci zgodę powinien wyrazić opiekun prawny. Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.
Do obowiązków zespołu długoterminowej opieki domowej należy:

 • wyposażenie chorych w niezbędny sprzęt medyczny,
 • stworzenie chorym i ich opiekunom poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w tygodniu.

 

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 

 • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:
  • lekarza – porady lekarskie nie mniej niż 1 raz w tygodniu
  • pielęgniarkę – wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 2 razy w tygodniu
  • fizjoterapeutę – wizyty nie mniej niż 2 razy w tygodniu
 • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi powyżej 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:
  • lekarza – porady lekarskie nie mniej niż 1 raz w tygodniu
  • pielęgniarkę – wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 2 razy w tygodniu
  • fizjoterapeutę – wizyty nie mniej niż 2 razy w tygodniu
 • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi od 8 do 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:
  • lekarza – porady lekarskie nie mniej niż 1 raz na 2 tygodnie
  • pielęgniarkę – wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 1 raz w tygodniu
  • fizjoterapeutę – wizyty osoby nie mniej niż 2 razy w tygodniu
 • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi poniżej 8 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:
  • lekarza – porady lekarskie nie mniej niż 1 raz na kwartał
  • pielęgniarkę – wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 1 raz na kwartał

 

oraz stała dostępność w systemie zmianowym albo dyżurowym pod telefonem.
Maksymalna częstotliwość i ogólna liczba wizyt domowych pielęgniarki i fizjoterapeuty jest ustalana indywidualnie przez lekarza udzielającego pacjentowi świadczeń gwarantowanych.

 

 • badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, w szczególności: badania obrazowe, w tym RTG i USG – w pełnym zakresie, badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

 

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych, są:

 

 • ukończenie i udokumentowanie leczenia przyczynowego;
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych, uzasadniających rozpoznanie i potwierdzających niemożność stosowania innej terapii niż ciągła lub okresowa wentylacja mechaniczna;
 • nieobjęcie udzielaniem świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej lub realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej;
 • nieobjęcie udzielaniem świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (leczenie obturacyjnego lub centralnego bezdechu sennego za pomocą protezy powietrznej – aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego).

 

Świadczenia gwarantowane, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się:

 

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 • wyniki badań pacjenta;
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych:
 • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy,
 • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

 

Jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

 

Świadczenia gwarantowane są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

 

Pielęgniarka wykonuje czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

W ramach wizyty pielęgniarka jest każdorazowo obowiązana do przedkładania pacjentowi lub członkowi jego rodziny, albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu „Karty wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”, w celu potwierdzenia zrealizowanej wizyty z oznaczeniem daty oraz czasu trwania wizyty.

 

Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

 

 • nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
 • nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
 • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
 • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

 

Pielęgniarka jest dostępna dla pacjenta:

 

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00,
 • w soboty i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach,
 • liczba wizyt nie może być mniejsza niż 4 wizyty w tygodniu.

 

W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej, świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarkę POZ, do której pacjent złożył deklarację wyboru.

Wykaz placówek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – adresy, telefony

 

Druki niezbędne do przyjęcia pacjenta do pielęgniarskiej opieki długotermniowej domowej:

Skala Barthel do pielęgniarskiej opieki długotermniowej domowej

 

Druki niezbędne do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Wniosek o wydanie skierowania skladany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Wywiad pielegniarski i zaswiadczenie lekarskie

Skierowanie do ZOL

Skala Barthel do ZOL