Dla Pacjenta

Opieka paliatywna i hospicyjna

Opieka paliatywna i hospicyjna

W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjent może skorzystać ze świadczeń realizowanych w warunkach:

 • stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej
 • domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia
 • ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej,
 • perinatalnej opieki paliatywnej − w ośrodku diagnostyki prenatalnej, w ośrodku kardiologii prenatalnej, w zakładzie genetyki, w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia gwarantowane przysługują pacjentom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (t.j. Dz.U. 2022. poz. 262).
Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

 • przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia pacjentowi nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne;
 • w warunkach stacjonarnych – leki i wyroby medyczne.

HOSPICJUM STACJONARNE LUB ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Oddział medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarne przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów z trudnymi do kontroli objawami, bez nadziei na wyleczenie. Polegają w szczególności na sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.

Również świadczą opiekę wyręczającą – przyjmowanie pacjentów do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Pomoc zapewnia wielodyscyplinarny zespół osób, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog.
Za zgodą lekarza oraz kierownika oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego, pacjentowi może być udzielona przepustka. W okresie korzystania z przepustki, świadczeniodawca wyposaża pacjenta w leki i wyroby medyczne. Czas przebywania pacjenta na przepustce nie może być dłuższy niż 2 dni w miesiącu.

Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz udzielający świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej lub w hospicjum stacjonarnym.

HOSPICJUM DOMOWE DLA DOROSŁYCH I DZIECI DO UKOŃCZENIA
18. ROKU ŻYCIA

Pacjentom objętym opieką przysługuje:

 • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza, porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;
 • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę, wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;
 • porady lub wizyty fizjoterapeuty i psychologa są ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum domowego;

Pierwsza wizyta lub porada musi się odbyć w dniu objęcia opieką przez hospicjum domowe.

Wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna.

Świadczenia realizowane w hospicjum domowym obejmują również bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia.

Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego lub dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz udzielający świadczeń w hospicjum domowym.

Pacjentom korzystającym ze świadczeń realizowanych w hospicjum domowym dla dorosłych albo hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia nie przysługują świadczenia z zakresu:

 • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych
 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach domowych.

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Świadczenia realizowane poradni medycyny paliatywnej obejmują:

 • porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu pacjenta
 • porady psychologa w poradni lub w domu pacjenta
 • świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu pacjenta

Obejmują również:

 • badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe;
 • ordynację leków, w tym leków przeciwbólowych;
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;
 • zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;
 • wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;

Świadczenia w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone dla pacjentów, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu.

Porady lub wizyty domowe realizowane są nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Pacjenci wymagający wizyt częstszych lub ciągłej opieki mogą być kierowani do podmiotów realizujących inne formy opieki paliatywno-hospicyjnej.

PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA − zapewnienia:

 • wsparcie rodzicom dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej,
 • opiekę nastawioną na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią  noworodkom – z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą  zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Pacjent korzystający ze świadczeń udzielanych w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej może korzystać jednocześnie w ośrodkach onkologicznych z:

 • radioterapii paliatywnej (teleradioterapii paliatywnej);
 • chemioterapii paliatywnej.

 

Opieka paliatywna i hospicyjna udzielana w warunkach ambulatoryjnych, domowych i stacjonarnych jest bezpłatna.

1. Wykaz placówek realizujących świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej – adresy, telefony