Dla Pacjenta

Dla studenta

Ubezpieczenie zdrowotne studentów – ulotka


NFZ przypomina.  Co każdy student wiedzieć powinien

Skończyły się już wakacje, a  za chwilę rozpocznie się nowy Rok Akademicki. Wielu uczniów i studentów w okresie wakacji podjęło pracę. Z tego tytułu zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego pracodawcę. Natomiast po zakończeniu pracy sezonowej zostali przez pracodawcę wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego też OOWNFZ przypomina studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, że podjęcie przez nich pracy w okresie studiów lub wakacji oznacza: automatyczną utratę statusu uprawnionego członka rodziny i wyrejestrowanie z ubezpieczenia rodzica. Aby znowu skorzystać z bezpłatnego leczenia, student musi ponownie zostać zgłoszony do ubezpieczenia.

Sprawdź, czy masz ubezpieczenie.

Informacje o bieżącym statusie uprawnień znajdziesz po zalogowaniu na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce Moje konto -> Twoje ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli jeszcze nie aktywowałeś IKP koniecznie odwiedź stronę Profilu Zaufanego aby uzyskać narzędzia dostępu do swoich danych.

STUDENCIE  PAMIĘTAJ!

 1. Jeśli w trakcie studiów pracowałeś dorywczo, np. w okresie wakacji na umowę o pracę lub miałeś staż pracy  to uzyskałeś wtedy na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia i utraciłeś uprawnienie do świadczeń zdrowotnych z tytułu zgłoszenia przez rodziców. Po zakończeniu pracy – przypomnij rodzicom, aby zgłosili informację o twoim własnym tytule i ponownie zgłosili Ciebie do ubezpieczenia jako uczącego się członka rodziny. Wówczas zachowujesz „ciągłość ubezpieczenia”, a tym samym prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Powyższe zasady nie dotyczą uczniów, studentów do ukończenia 26 lat, którzy wykonują  pracę na podstawie umowy – zlecenia. Nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

Zatem w okresie zatrudnienia na umowę zlecenia zachowują oni status członka rodziny i pozostają zgłoszeni przy ubezpieczeniu rodziców. Ważne: zgłoś fakt, iż studiujesz zleceniodawcy, aby nie dokonał błędnych zgłoszeń Ciebie do ubezpieczenia.

WARTO WIEDZIEĆ

 1. Jeśli rodzic, który zgłosił studenta do ubezpieczenia zmienia pracę – wtedy MUSI pamiętać, aby członkowie rodziny zostali ponownie zgłoszeni do ubezpieczenia przez jednego z rodziców.
 2. Osoba ucząca się po ukończeniu 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny. Dlatego też  powinna  być wyrejestrowana przez rodzica z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczenia i odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne  spoczywa wówczas po stronie uczelni. To student powinien powiadomić uczelnie o braku ubezpieczenia.
 3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednocześnie zgłoszona ze statusem członka rodziny. Wobec powyższego m.in. rodzice zobowiązani są poinformować pracodawców, ZUS, KRUS o podjęciu zatrudnienia przez ich dzieci lub zakończeniu nauki.

Zapamiętaj

 1. Jeśli skończyłeś studia lub zostałeś skreślony z listy studentów powinieneś zostać bezzwłocznie wyrejestrowany z ubezpieczenia. Zachowujesz jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące.
 2. Student, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego: gdy pracuje np. na umowę o pracę, otrzymuje rentę, prowadzi własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go płatnik składek, czyli pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26 roku życia – zgłoś fakt nauki zleceniodawcy)
 3. Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Wówczas zgłoszenia dokonuje rodzic lub współmałżonek rodzica. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu ani w Polsce ani w innym kraju UE/EFTA, mogą to zrobić dziadkowie. Student może być zgłaszany do ubezpieczenia w ten sposób tylko do 26 roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów:
 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w związku małżeńskim – wówczas są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie).
 1. Jeśli student nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie.

 

Uprawnieni do świadczeń. Osoby pobierające naukę

Osoby pobierające naukę, tj. uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat, mogą być zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny. W sytuacji jeśli nie podlegają ubezpieczeniu jako członkowie rodziny lub z innego tytułu, zgłaszani są do ubezpieczenia:

 • uczniowie – przez szkoły,
 • słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli – przez zakłady kształcenia nauczycieli,
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich – przez szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie.

Osobami pobierającymi naukę w ramach jednego z rodzajów kształcenia, do których prowadzenia uprawnione są szkoły wyższe oraz placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi, są:

 • studenci studiów wyższych,
 • uczestnicy studiów doktoranckich,
 • słuchacze studiów podyplomowych,
 • uczestnicy kursów dokształcających.

Pozaszkolne formy kształcenia to formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w następujących placówkach:

 • kształcenia ustawicznego (np. centra kształcenia ustawicznego),
 • kształcenia praktycznego (np. centra kształcenia praktycznego),
 • ośrodkach dokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Pozaszkolną formą kształcenia jest również uczestnictwo w kursach doszkalających organizowanych przez:

 • uczelnie wyższe,
 • instytuty Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty naukowo-badawcze działające na podstawie przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Z kształceniem uprawniającym do otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mamy do czynienia wtedy, gdy osoba zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny odbywa studia lub szkolenie zawodowe, prowadzące do uzyskania kwalifikacji urzędowo uznawanych przez władze państwa, czyli podlega takiej formie kształcenia, którego ukończenie następuje poprzez uzyskanie dokumentu urzędowego potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego, oraz świadectw ukończenia studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów doszkalających organizowanych przez uprawnione podmioty.

Co warto wiedzieć

Formularze druków zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się:

Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka/ członków rodziny osoby ubezpieczonej – na formularzu ZUS ZCNA – w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie do Funduszu członków rodziny osoby ubezpieczonej jest podstawą do wystawienia legitymacji rodzinnej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Analogicznie- wyrejestrowanie skutkować musi powiadomieniem ubezpieczonego o utracie uprawnień członka rodziny.

Aktualizacja zgłoszenia do ubezpieczenia

Osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić płatnika o każdej zmianie danych lub o błędach podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik winien dokonać weryfikacji zgłoszenia na obowiązującym druku, tak aby pozostawało ono w zgodzie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie zmiany jest przekazywane do ZUS.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. kończy studia i podejmuje pracę), lub traci status członka rodziny, ubezpieczony powiadamia o tym płatnika składki, a ten zgłasza wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeśli osoba ubezpieczona traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, np. na skutek rozwiązania umowy o pracę lub zaprzestania działalności gospodarczej, płatnik składki ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia wszystkich członków jej rodziny.
Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej w terminie 7 dni od:

 •   dnia ustania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 •   dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na druku ZUS ZCNA. Zgłoszenie wyrejestrowania jest przekazywane do ZUS.

Każdy ubezpieczony w NFZ, także i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju, w placówce która ma podpisany kontrakt z NFZ.

Student może dokonać wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kształcenia. Oznacza to, że po wybraniu sobie przychodni lekarza rodzinnego (najlepiej najbliżej miejsca zamieszkania), należy złożyć deklarację do lekarza rodzinnego. Druk deklaracji można otrzymać w przychodni.

W sytuacjach nagłych student może skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację.

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych, nocnych lub  w niedziele i święta, studenci mogą korzystać z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej. Wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie województwa opolskiego, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfz-opole.pl w zakładce: „Dla Pacjenta” – nocna i świąteczna pomoc medyczna.

W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć w szpitalu lub wezwać pogotowie.

Studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej lub EFTA mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji. Jako dowód objęcia uprawnieniami należy bezpośrednio w placówce medycznej okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ – wydaną przez instytucję ubezpieczeniową w kraju, w którym zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast studenci pochodzący spoza państw UE/EFTA, mogą podpisać z OWNFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacać składkę z tego tytułu bądź korzystać z innych komercyjnych rozwiązań poza NFZ.