Dla Pacjenta

Nasze zdrowie w UE

EKUZ wydawana jest osobom posiadającym prawo do świadczeń w kraju w celu potwierdzenia uprawnień do niezbędnych rzeczowych świadczeń zdrowotnych, podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie pobytu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych, i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa gdzie jest ubezpieczony przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

EKUZ przysługuje w szczególności na wyjazdy turystyczne, w celu kształcenia się a także w sytuacji oddelegowania.

W razie zaistnienia niezbędnych przesłanek medycznych kartą należy się wylegitymować łącznie z dokumentem tożsamości bezpośrednio w placówce opieki zdrowotnej w kraju pobytu. Karta EKUZ obejmuje świadczenia udzielane przez placówki działające w ramach powszechnego systemu opieki danego kraju. Nie działa natomiast w placówkach komercyjnych nie zakontraktowanych w danym kraju.

Pacjent posiadający EKUZ jest traktowany na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. Otrzymuje świadczenia na zasadach jak ubezpieczony w danym kraju. Oznacza to także, że ponosi ewentualne koszty współpłacenia obowiązujące na terenie danego kraju.

EKUZ nie daje uprawnień do leczenia planowego wykraczającego poza niezbędny zakres.
Karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wyjazdach zagranicznych ale nawet przy jej braku jest możliwość odzyskania ewentualnych kosztów świadczeń niezbędnych na podstawie oryginałów zgromadzonych rachunków.

JAK UZYSKAĆ EKUZ

Aby uzyskać kartę należy wypełnić wniosek. Druki wniosków są dostępne w linkach poniżej oraz w oraz w siedzibie Funduszu. Wniosek wypełnia się indywidualnie dla każdej osoby zainteresowanej.

Kartę można uzyskać na klika sposobów:

 • osobiście w siedzibie oddziału, punkcie obsługi
  • Sala Obsługi Klientów ul Ozimska 72A, 45-310 Opole
  • Punkt Obsługi Klientów ul Piastowska 33, 48-300 Nysa
 • pocztą tradycyjną
  • na adres: OOW NFZ ul Ozimska 72A, 45-310 Opole
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
 • poprzez ePuap
 • pocztą elektroniczną

WAŻNE: od 1 października 2021 r. pocztą elektroniczną wyślesz tylko pracowniczy wniosek o EKUZ (w związku z wykonywaniem pracy). Turystyczny wniosek o EKUZ (w związku z wyjazdem turystycznym) złożysz ta drogą tylko przez IKP i ePUAP.

Więcej informacji – kliknij tutaj

Leczenie pacjentów ubezpieczonych w innym kraju UE/EFTA

Osoby ubezpieczone w kraju UE/EFTA mogą korzystać ze świadczeń na terenie Polski w oparciu o unijne przepisy koordynacyjne. Przed przyjazdem do Polski należy wyposażyć się w odpowiedni dokument wydany przez instytucję ubezpieczeniową z kraju gdzie dana osoba jest ubezpieczona co umożliwi leczenie w Polsce.
Każda osoba ubezpieczona w kraju UE/EFTA może legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. U świadczeniodawców mających kontrakt z NFZ w oparciu o ten dokument otrzymać można świadczenia niezbędne ze względów medycznych.
Dodatkowe możliwości pojawiają się dla osób zamieszkujących stale w Polsce a ubezpieczonych w innym kraju UE/EFTA. Osoby zatrudnione w tych krajach lub pobierające świadczenia emerytalne oraz członkowie ich rodzin pozostający bez ubezpieczenia w Polsce mogą korzystać w Polsce z ubezpieczenia płaconego zagranicą na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w Funduszu
Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy w kraju UE/EFTA gdzie dana osoba jest ubezpieczona skontaktować się ze swoją instytucją ubezpieczenia w celu uzyskania odpowiedniego formularza unijnego.
Np. E 106 , E 109, E 121 lub S1 Przykłady:

 1. Jeśli osoba pracuje w Niemczech i ma miejsce zamieszkania w Polsce i również w  Polsce posiada nieubezpieczoną rodzinę wówczas z niemieckiej instytucji ubezpieczenia powinna wyposażyć się w druk E106 lub S1.
 2. Jeśli osoba pracuje w Wielkiej Brytanii i tam zamieszkuje, natomiast w Polsce zamieszkują nieubezpieczeni członkowie rodziny wówczas z brytyjskiej ubezpieczalni powinna wyposażyć się w druk E109 lub S1.
 3. Jeśli osoba otrzymuje emeryturę z Francji jednak na stałe postanowiła powrócić i zamieszkać w Polsce. Powinna otrzymać z francuskiej ubezpieczalni druk E121 lub S1.

            Druki te należy złożyć lub przesłać na adres NFZ 45-310 Opole ul. Ozimska 72A. Po wypełnieniu  dodatkowych oświadczeń dotyczących sytuacji rodzinnej i ubezpieczeniowej NFZ wydaje POŚWIADCZENIE. Dokument ten uprawnia do pełnego zakresu świadczeń (tak jakby osoby były ubezpieczone w Polsce). Koszty świadczeń zrealizowanych dla osób uprawnionych refundują instytucje ubezpieczenia zagranicą. Natomiast o informacje dotyczące wydania dokumentów przez instytucje zagraniczne należy zwracać się do tych instytucji.