Dla Pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe

Od 17 marca 2023 roku istnieje możliwość wystawienia e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Lekarze mogą wystawiać skierowania w formie papierowej jeszcze do 30 czerwca 2023 r. Po tej dacie wszystkie skierowania będą wystawiane w formie elektronicznej.

Zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub uzupełnieniem leczenia ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia.

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalnych surowców leczniczych i czynniki fizyczne:

 • wody mineralne,
 • borowiny,
 • bodźce klimatoterapeutyczne,
 • hydroterapia;
 • fizykoterapia,
 • kinezyterapii.

W czasie pobytu, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb zdrowotnych i wskazań możesz skorzystać między innymi z:

 • kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach,
 • kuracji pitnych i  inhalacji,
 • natrysków,
 • biczów szkockich, masaży wodnych,
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii,
 • ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii,
 • krioterapii,
 • masażu leczniczego,
 • gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.

O rodzaju zabiegów decyduje lekarz w uzdrowisku na podstawie skierowania i aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Ważne! Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych.

Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, wskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Kiedy lekarz wystawi e-skierowanie jest ono automatycznie przesyłane do oddziału NFZ. Nie należy przynosić go w wersji papierowej do oddziału.

W momencie wystawiania e-skierowania przez lekarza kierującego decydujesz o formie kontaktu z oddziałem NFZ. Możesz skorzystać z kontaktu elektronicznego lub papierowego.

Po zarejestrowaniu, skierowanie przekazywane jest zatrudnionemu w oddziale lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego:

 • jeżeli lekarz specjalista zatrudniony w oddziale uzna skierowanie na leczenie uzdrowiskowe za zasadne otrzymasz informację jaki numer otrzymało Twoje skierowanie oraz jaki jest przewidywany okres oczekiwania na leczenie.
 • jeżeli lekarz specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia – nie potwierdza skierowania. Takie skierowanie zwracamy lekarzowi, który je wystawił, a Ty otrzymasz pisemną informację o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Potwierdzając skierowanie, oddział Funduszu określa:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 • miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;

W momencie gdy zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ poinformuje Cię o potwierdzeniu skierowania nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Wszystkie informacje o wystawionym e-skierowaniu można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w aplikacji moje IKP. Znajdziesz tam informację, na jakim etapie procedowania jest Twoje e-skierowanie.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy, jednak po kolejne skierowanie można zgłosić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest*, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Zakłady wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2119 z późn. zm).

Czas trwania leczenia

Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

27 dni trwa leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat i jest leczeniem bezpłatnym

21 dni trwa :

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej,  dziecko korzysta z leczenia bezpłatnie, opiekun ponosi koszty pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych, jest leczeniem bezpłatnym,
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, jest leczeniem częściowo odpłatnym.

6 do 18 dni trwa leczenie ambulatoryjne dzieci i dorosłych, na czas leczenia pacjent musi zapewnić sobie zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Sprawdź swoje skierowanie

 

 

 

Odpłatność

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu wynosi:

 

Lp.

Poziom

I sezon rozliczeniowy

II sezon rozliczeniowy

(w złotych)

(w złotych)

od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

od dnia 1 maja do dnia 30 września

1

I

A

32,6

40,9

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

B

26,1

37,4

pokój jednoosobowy w studiu

2

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

24,9

33,2

3

III

A

19,5

27,3

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

B

16,5

24,9

pokój dwuosobowy w studiu

4

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

14,2

19,5

5

V

A

12,5

14,8

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

B

11,9

13,6

pokój wieloosobowy w studiu

6

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła  higieniczno-sanitarnego

10,6

11,9

 

Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne. We własnym zakresie będziesz musiał zapewnić sobie zakwaterowanie i wyżywienie i poniesiesz koszty z tym związane.

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego przez NFZ skierowania, nie mogą ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Wprowadzenie dodatkowych (wyższych) dopłat dla pacjentów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Ważne! NFZ nie ponosi:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • kosztów pobytu opiekuna małoletniego pacjenta;
 • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych;
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.