Dla Pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe

1. Czym jest leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe może być kontynuacją leczenia szpitalnego lub uzupełnieniem leczenia ambulatoryjnego. Jedną z podstawowych zasad leczenia uzdrowiskowego jest wykonywanie zabiegów bodźcowych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Podczas leczenia uzdrowiskowego, pacjent musi otrzymać co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym obowiązkowo co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, będący samodzielni czyli zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych bez pomocy innych osób. W przypadku niektórych chorób nie zaleca się tej formy leczenia, ponieważ może powodować ich zaostrzenie (lub pogorszenie ogólnego stanu zdrowia) pod wpływem zabiegów z użyciem naturalnych surowców leczniczych. Negatywne skutki działania bodźcowego mogą się objawić także po powrocie do domu. Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym i nie musi odbywać się w trybie pilnym.

2. Kto i jak wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

WAŻNE! Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Od 1 lipca 2023 roku lekarz wystawia e- skierowanie, które automatycznie zostanie przekazane do NFZ poprzez system elektroniczny. Przy wystawianiu skierowania lekarz bierze pod uwagę:

 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 • aktualny stan zdrowia pacjenta.

W przypadku osób dorosłych lekarz powinien również wziąć pod uwagę:

 • okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty;
 • zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy (nie stosuje się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym).
3. Jak można sprawdzić status skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Po zarejestrowaniu każde skierowanie otrzymuje indywidualny numer. Pacjenci posługujący się  Internetowym Kontem Pacjenta (IKP) mogą na bieżąco sprawdzać wszystkie ważne informacje, dotyczące skierowania na leczenie uzdrowiskowe:

 • decyzja o zakwalifikowaniu lub nie na leczenie,
 • orientacyjnym czasie oczekiwania,
 • miejscu w kolejce oczekujących,
 • terminie i miejscu leczenia (nazwa uzdrowiska i adres miejsca udzielania świadczeń).

Pacjent może też śledzić etapy realizacji swojego skierowania na stronie NFZ w  specjalnej przeglądarce (link poniżej): Sprawdź swoje skierowanie

4. Jak długo czeka się na realizację leczenia uzdrowiskowego

E-skierowania na leczenie uzdrowiskowe potwierdzane są zgodnie z kolejką osób oczekujących, licząc od daty wpływu e-skierowania do oddziału NFZ. Obecnie czas oczekiwania w naszym oddziale wynosi około 8 miesięcy i może ulec zmianie. Zależy on od liczby pacjentów znajdujących się w kolejce oczekujących, ilości miejsc w uzdrowiskach, którymi dysponujemy w danym roku oraz ilości rezygnacji pacjentów z wyznaczonych terminów leczenia. Potwierdzając skierowanie określamy:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 • miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania (ilość dni zabiegowych)w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.
5. Rodzaje leczenia uzdrowiskowego i czas ich trwania

Świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych. – 21 dni trwa :

 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej

– 27 dni trwa

 • leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat

– od 6 do 18 dni zabiegowych  trwa leczenie ambulatoryjne dzieci i dorosłych.

6. Leczenie uzdrowiskowe dzieci
 • Dzieci w wieku 3 do 6 lat są kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod opieką osoby dorosłej. Opiekun pokrywa pełny koszt swojego pobytu zgodnie z cennikiem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, do którego dziecko zostało skierowane na leczenie
 • Dzieci w wieku od 7 do 18 lat są kierowane na samodzielny pobyt na leczenie uzdrowiskowe.
 • Dzieci kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok.
 • Na leczeniu uzdrowiskowym dzieci mają prowadzoną naukę w zakresie szkoły podstawowej oraz średniej.
 • Nie gwarantujemy połączenia leczenia uzdrowiskowego dzieci w przypadku różnych zakresów leczenia.
 • Nie ma możliwości połączenia leczenia uzdrowiskowego dziecka i osoby dorosłej w tym samym obiekcie i terminie.
7. Leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym

Leczenie ambulatoryjne polega na tym, że Pacjent sam wybiera miejsce, termin i liczbę dni zabiegowych w uzdrowisku, które ma podpisaną umowę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych (warto skontaktować się z oddziałem w celu uzyskania informacji o możliwościach realizacji takiego skierowania). Pacjent informuje lekarza kierującego o chęci leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym. Zabiegi fizjoterapeutyczne i wizyty lekarskie opłaca NFZ. Pacjent sam pokrywa koszty dojazdu, na własną rękę rezerwuje i opłaca noclegi oraz wyżywienie. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne może trwać od 6 do 18 dni zabiegowych.

8. Częściowa odpłatność pacjenta

Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi częściowy koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość dopłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia. O aktualnych kwotach dopłat Pacjent dowie się z tabeli umieszczonej w piśmie informacyjnym o przyznanym terminie i miejscu leczenia. NFZ nie ponosi kosztów:

 • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych (nie dotyczy uzdrowiskowego leczenia szpitalnego);
 • pobytu opiekuna małoletniego pacjenta;
 • dodatkowych obowiązujących w sanatorium opłat, np. opłata klimatyczna, opłata za parking, czajnik itp;
 • zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
9. Wyjazd do sanatorium z tzw. „zwrotów”

Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe może przyspieszyć realizację leczenia uzdrowiskowego korzystając z tzw. „zwrotów”. Są to skierowania, z których z różnych przyczyn nie mogli skorzystać inni pacjenci. Świadczeniobiorca powinien być przygotowany na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni, liczonym od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia. Skorzystanie z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych możliwe jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym. Pacjent zainteresowany wyjazdem na leczenie ze „zwrotów” może to zgłosić przez IKP lub przesłać pismo z podaniem telefonu kontaktowego.

10. Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwy oddział NFZ. Nieuzasadnione bądź nieudokumentowane wnioski o zmianę terminu lub miejsca leczenia, będą traktowane jako rezygnacja z tego leczenia. W aktualnych przepisach prawa nie istnieje pojęcie – zmiana terminu. Informacje oraz zasady postępowania w sytuacji rezygnacji Pacjent otrzymuje w piśmie o przyznanym leczeniu. Ocena zasadności rezygnacji dokonana zostanie na podstawie pisemnego uzasadnienia i udokumentowania Pacjenta. W przypadku nadesłania nowej, aktualnej dokumentacji medycznej oceny zasadności rezygnacji dokonuje lekarz specjalista zatrudniony w oddziale. Uznajemy zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in.:

 • nagły wypadek losowy;
 • choroba świadczeniobiorcy (np. pobyt w szpitalu);
 • szczególnie ważnej sytuacji rodzinnej lub życiowej, zaplanowanej po złożeniu a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania (np. planowe leczenie, ślub osób najbliższych).

Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, pacjent otrzyma nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału. Brak możliwości przesuwania na odległe terminy, np. w zimie na okres letni.

11. Ważne informacje
 • Jeżeli lekarz specjalista stwierdzi brak wskazań lub przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego nie zaaprobuje skierowania. Takie skierowanie zostanie zwrócone do lekarza, który je wystawił, a Pacjent otrzyma pisemną informację o tym fakcie. Ta decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do uzdrowiskowego leczenia szpitalnego.
 • NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonkom lub innym osobom chcącym wspólnie realizować świadczenie (tzn. w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego).
 • NFZ nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk lub w proponowanym okresie roku np. tylko w miesiącach wakacyjnych lub podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
 • NFZ kieruje się zasadą równego traktowania, co oznacza brak preferencji zawodowych pod względem wyznaczania terminów leczenia uzdrowiskowego. Leczenie uzdrowiskowe przysługuje wszystkim Ubezpieczonym na takich samych zasadach, nie ma tu znaczenia fakt czy pacjent jest osobą czynną zawodowo, emerytem, rencistą czy też osobą bezrobotną. Nie ma zatem możliwości dostosowywania terminu leczenia uzdrowiskowego do potencjału urlopowego Ubezpieczonych.
 • Realizacja skierowania w dogodnym dla każdego świadczeniobiorcy terminie jest możliwa w zakresie leczenia ambulatoryjnego lub terminu z tzw. „zwrotów” skierowań.
 • NFZ nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju i nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonków czy znajomych. Kwestie te należy uzgadniać bezpośrednio z uzdrowiskiem.