Dla Pacjenta

Poszkodowani w misjach

Opolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2112) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych publicznych ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146) polegające m.in. na przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom poszkodowanym.
Jednocześnie Przypominamy o  respektowaniu  przez Świadczeniodawców obowiązujących przepisów w/w ustawy.

Informujemy, że w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych wyznaczonym  pracownikiem, który zapewnia merytoryczną pomoc koordynacyjno-konsultacyjną uprawnionym poszkodowanym  jest Pan Paweł Zieliński,

Adres do korespondencji:

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Ozimska 72A

45-310 Opole

e-mail: pawel.zielinski[at]nfz-opole.pl

[at] = @

numer  telefonu: 77 549 52 44

W związku z wejściem w życie z dniem 30 marca 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami  państwa (t.j. DZ. U. z 2023 r. poz. 2112) Narodowy Fundusz Zdrowia, informuje o szczególnych uprawnieniach w zakresie ochrony zdrowia nadanych osobom posiadającym status weterana poszkodowanego w rozumieniu art. 5 ust 1 wymienionej ustawy.

Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

Osoby legitymujące się statusem weterana poszkodowanego w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa mogą korzystać:

 1. poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
 2. poza kolejnością i z bezterminowego czasu trwania leczenia ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych i całodobowych innych niż udzielane w ramach leczenia szpitalnego;
 3. z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leków recepturowych, na czas trwania leczenia;
 4. z bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. W przypadku, gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych, weteran poszkodowany ma prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza limit ze środków finansowych budżetu państwa;
 5. bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
 6. poza kolejnością do umieszczenia w Domu Weterana, funkcjonującego, jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 7. z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi członkami rodziny, poza kolejnością udzielanej przez:
  a)  psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra obrony narodowej – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych żołnierzy;
  b)  w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy;
  c)  podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW;
 8. z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych, jako świadczenia gwarantowane, których koszt pokrywany jest z budżetu państwa;

http://www.stowarzyszenierannych.pl/