Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

KOMUNIKAT dla ubezpieczonych i płatników składek w związku ze zmianą granic Opola

05.01.2017

W związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Opola przypominamy o konieczności niezwłocznej aktualizacji danych o adresie zamieszkania przez osoby ubezpieczone. Wszelkie zmiany należy zgłaszać swojemu płatnikowi składek (np.: pracownicy – pracodawcy, osoby bezrobotne w PUP, emeryci renciści w organie wypłacającym świadczenie, w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą bezpośrednio w ZUS a rolniczą w KRUS)

Na podstawie pisemnych zgłoszeń o zmianie adresu zamieszkania dokonanych poprzez płatnika składek w zakresie danych osób ubezpieczonych i zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodzin, stosowne informacje aktualizujące dane adresowe świadczeniobiorców wpłyną za pośrednictwem ZUS i KRUS do NFZ. Zachęcamy do możliwie pilnego zgłoszenia zmian aktualizacyjnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. (Dz. U.2016. 1134)